วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71
Dhamma Klay Took Vol.71


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อานาปานัสสติ 6-9-53______43.25______ดาวน์โหลด
02.เดินจงกรม 7-9-53_________43.34______ดาวน์โหลด
03.เดินและนั่ง 7-9-53_________41.55______ดาวน์โหลด
04.การละวิปัลลาสธรรม4.25-8-53__58.44______ดาวน์โหลด
05.การละธุลีคือกิเลส 28-8-53___46.20______ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์การฟังธรรม________50.26______ดาวน์โหลด
07.กัณฑกเทพบุตร 30-8-53_____41.39______ดาวน์โหลด
08.ภัททสามเณร 1-9-53________42.50______ดาวน์โหลด
09.ฟังเรื่องศีล 4-9-53__________43.42______ดาวน์โหลด
10.ความเคารพสามัคคี 26-8-53____39.21______ดาวน์โหลด
11.อบรมการเจริญสติ 9-9-53______41.46______ดาวน์โหลด
12.อบรมการปฏิบัติ 9-9-53_______43.22______ดาวน์โหลด
13.ตอบปัญหาธรรม10-9-53______39.47______ดาวน์โหลด
14.ธัมมิกอุบาสก 11-9-53________45.11______ดาวน์โหลด
15.ธรรมปฏิบัติ 12-9-53_________47.54______ดาวน์โหลด
16.อบรมปฏิบัติธรรม 14-9-53_____42.25______ดาวน์โหลด
17.เจริญสติปฏิบัติธรรม 14-9-53___45.45______ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70
Dhamma Klay Took Vol.70


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ความว่าง่าย 7-6-53___________43.28_____ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตปฏิบัติ8-6-53_________43.00_____ดาวน์โหลด
03.สันตติบรรลุธรรม9-6-53________41.17_____ดาวน์โหลด
04.การคบคนต้องเลือก 10-6-53_____43.55_____ดาวน์โหลด
05.การแสวงหาวิเวก12-6-53_______44.00_____ดาวน์โหลด
06.ที่พึ่งของชาวนา 13-6-53_______52.20_____ดาวน์โหลด
07.คุณธรรมพระเถระ15-6-53_______46.41_____ดาวน์โหลด
08.เรื่องนีวรณ์ 5. 16-6-53_________43.49_____ดาวน์โหลด
09.การวางจิตอย่างไร 9-8-53_______43.54_____ดาวน์โหลด
10.พระสุนทรีเถรี20-6-53__________48.57_____ดาวน์โหลด
11.ความชนะความแพ้ 7-8-53_______44.02_____ดาวน์โหลด
12.การละวิปัลลาส4. 27-6-53_______51.52_____ดาวน์โหลด
13.นาถกรณธรรม 13-8-53_________42.33_____ดาวน์โหลด
14.ปัญหาอาฬาวกยักข์ 14-8-53______43.55_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีงานบวช 28-6-53_______44.35_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาความสงบ 2-6-53______42.54_____ดาวน์โหลด
17.วชิรภิกษุณีสูตร 19-8-53________42.39_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69
Dhamma Klay Took Vol.69


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.การบวช 5 อย่าง 1-7-53________42.42_____ดาวน์โหลด
02.ตัณหาพันผูก 1-7-53__________44.39_____ดาวน์โหลด
03.การบูชาเสสวดีวิมาน 3-7-53_____44.21_____ดาวน์โหลด
04.เรื่องพุทธคุณ 31-7-53_________45.45_____ดาวน์โหลด
05.กุญชรวิมาน 5-7-53___________42.37_____ดาวน์โหลด
06.ของยาก 4 ประการ 6-7-53_______42.01_____ดาวน์โหลด
07.ทางบุญ-ศีล 6-7-53___________46.24_____ดาวน์โหลด
08.ปรารภธรรมเมตตา20-5-53______43.20_____ดาวน์โหลด
09.กรรมโมคคัลลาน 10-7-53_______43.53_____ดาวน์โหลด
10.การสืบทอดและวิปัสสนา11-7-53___51.23_____ดาวน์โหลด
11.การละโลกามิส22-5-53_________42.23_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องการฟังมากเป็นมงคล 29-5-53__44.08_____ดาวน์โหลด
13.บุญพาพ้นทุกข์31-5-53_________44.08_____ดาวน์โหลด
14.นักรบ 5 ประเภท 28-7-53________43.50_____ดาวน์โหลด
15.การบำเพ็ญตบะ 2-6-53_________43.58_____ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันสำคัญ 5-6-53_________44.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68
Dhamma Klay Took Vol.68เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ปุกกุสาติ26-4-46_____________43.21____ดาวน์โหลด
02.พระอานนท์15-9-50___________44.12____ดาวน์โหลด
03.ภิกขุณีสูตร.ตัณหาละตัณหา14-4-46_4553____ดาวน์โหลด
04.อานาปานัสสติตอน1,15-4-46____47.23____ดาวน์โหลด
05.อานาปานัสสติตอน2-17-4-46____46.06____ดาวน์โหลด
06.อานาปานัสสติตอน3-18-4-46____47.41____ดาวน์โหลด
07.เมตตา ตอน1-23-4-46_________40.48____ดาวน์โหลด
08.เมตตาตอนที่2-28-4-46________41.52____ดาวน์โหลด
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ______44.01____ดาวน์โหลด
10.อริยทรัพย์7-8-6-46___________43.32____ดาวน์โหลด
11.อบรมสัมปชานการี16-4-46_______59.53____ดาวน์โหลด
12.โพธิปักขิยธรรม37.17พ.ค.46______43.49____ดาวน์โหลด
13.ปรารภการปฏิบัติบูขา10-5-46_____41.43____ดาวน์โหลด
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา 9-6-46_______43.13____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67
Dhamma Klay Took Vol.67เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.เรื่องโคและสุนัข 2-8-53___________44.19_____ดาวน์โหลด
02.อุบายพ้นทุกข์ 8-8-53____________42.10_____ดาวน์โหลด
03.อธิษฐานธรรม 4-8-53____________46.20_____ดาวน์โหลด
04.หมอชีวกโกมารภัจ(01)4-8-53______43.10_____ดาวน์โหลด
05.หมอชีวกโกมารภัจ(02)5-8-53______49.58_____ดาวน์โหลด
06.หมอชีวกโกมารภัจ(03) 8-8-53______43.08_____ดาวน์โหลด
07.หมอชีวกโกมารภัจ(04) 9-8-53______42.28_____ดาวน์โหลด
08.หมอชีวกโกมารภัจ(05) 11-8-53_____43.08_____ดาวน์โหลด
09.บุญมิใช่มีแต่ทาน19-6-53_________43.51_____ดาวน์โหลด
10.วจีกรรมทุจริต 11-8-53___________43.51_____ดาวน์โหลด
11.นำเที่ยวศรีลังกา25-6-53__________43.09_____ดาวน์โหลด
12.ระลึกถึงผู้มีคุณ 12-8-53__________40.45_____ดาวน์โหลด
13.เรื่องการคบหา 26-6-53__________44.20_____ดาวน์โหลด
14.ศรัทธราจิต 28-6-53____________42.26_____ดาวน์โหลด
15.รู้ธรรมเห็นธรรม 16-8-53_________43.38_____ดาวน์โหลด
16.เรื่องความสงบ 29-6-53_________44.57_____ดาวน์โหลด
17.นายจุนทะ 01-19-8-53__________43.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66
Dhamma Klay Took Vol.66เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อยู่แบบผู้เห็นธรรม3-5-53.mp3_____42.42________ดาวน์โหลด
02.บุญนำพา 4-5-53.mp3__________43.12________ดาวน์โหลด
03.ทรัพย์พระอริยะ 11-5-53.mp3______44.52________ดาวน์โหลด
04.อบรมไตรสิกขา 4-7-83.mp3______50.52________ดาวน์โหลด
05.อภัยราชกุมาร13-5-53.mp3_______42.56________ดาวน์โหลด
06.อภัยราชกุมาร17-5-53.mp3_______43.25________ดาวน์โหลด
07.ธรรมของบัณฑิต15-5-53.mp3_____43.21________ดาวน์โหลด
08.ปัลลังกวิมาน 7-7-53.mp3________43.00________ดาวน์โหลด
09.ก่อนพุทธปรินิพพาน21-5-53.mp3___47.36________ดาวน์โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ 21-5-53.mp3_______41.07________ดาวน์โหลด
11.อนุปุพพิกถา 12-7-53.mp3________44.09________ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต 20-7-53.mp3__________42.17________ดาวน์โหลด
13.อริยมัคค8. 21-7-53.mp3_________43.26________ดาวน์โหลด
14.ปัญหาธรรม 1-6-53.mp3_________41.23________ดาวน์โหลด
15.ฐาน 5 ประการ 29-7-53.mp3______42.38________ดาวน์โหลด
16.วินัยพระกับโยม29-7-53.mp3______44.16________ดาวน์โหลด
17.สัมมาคารวะ3-6-53.mp3________43.17________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65
Dhamma Klay Took Vol.65เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระติสสะ 5-4-53_______20.1(42.59)______ดาวน์โหลด
02.ภิกษุ 500 รูป 6-4-53_____19.6(42.01)______ดาวน์โหลด
03.พระอยากสึก 7-4-53______20.6(44.03)______ดาวน์โหลด
04.ความรู้คุณผู้มีคุณ 9-4-53___20.8(44.28)______ดาวน์โหลด
05.ปัญหาสุภัททะ 11-4-53____25.5(54.35)______ดาวน์โหลด
06.กรรมนายจุนนทะ12-4-53___20.4(43.43)______ดาวน์โหลด
07.ธรรมเจดีย์14-4-53______20.4(43.37)______ดาวน์โหลด
08.ทีฆนขสูตร 16-4-53______20.2(43.06)______ดาวน์โหลด
09.สิงคาลกมานพ 18-4-53____23.1(49.21)______ดาวน์โหลด
10.เขมกอุบาสก 19-4-53_____20.9(44.43)______ดาวน์โหลด
11.เทวหิตพราหมณ์ 20-4-53___20.2(43.10)______ดาวน์โหลด
12.ทิศ 6 ประการ 25-4-53_____23.0(49.07)______ดาวน์โหลด
13.อตุลอุบาสก 26-4-53______20.5(43.48)______ดาวน์โหลด
14.นายสากฏิกอุบาสก 29-4-53__20.6(44.05)______ดาวน์โหลด
15.เมณฑกเศรษฐี 4-5-53______19.4(41.27)______ดาวน์โหลด
16.เมณฑกเศรษฐี 9-5-53______25.1(53.39)______ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64

Dhamma Klay Took Vol.64

เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระปิโลติกเถระ 23-2-53____17.7(43.21)
____ดาวน์โหลด
02.อย่าอวดดี 24-2-53________17.0(41.39)____ดาวน์โหลด
03.เพื่อนดี 25-2-53__________17.5(42.53)____ดาวน์โหลด
04.ก่อนปฏิบัติ27-2-53________17.2(42.06)____ดาวน์โหลด
05.ปฏรูปเทส 28-2-53________20.1(49.01)____ดาวน์โหลด
06.หลังปลงสังขาร 1-3-53______17.6(43.02)____ดาวน์โหลด
07.กรรม 3 อย่าง 2-3-53________17.4(42.28)____ดาวน์โหลด
08.พระสาคตเถระ 3-3-53________18.0(43.56)____ดาวน์โหลด
09.พระสาคตเถระ 6-3-53________17.3(42.20)____ดาวน์โหลด
10.คติภพคามณี 5-3-53________13.6(33.20)____ดาวน์โหลด
11.เจริญโพชฌงค์ 7-3-53________22.2(43.47)____ดาวน์โหลด
12.คำถามขานุสโสณี 9-3-53______16.9(42.22)____ดาวน์โหลด
13.อุบาสก 5 คน 11-3-53________16.7(40.12)____ดาวน์โหลด
14.ไม้เท้าของคนเฒ่า 12-3-53____17.15(41.49)____ดาวน์โหลด
15.พระเจ้าเนมิราช 15-3-53_______18.0(43.54)____ดาวน์โหลด
16.ปัญหาพระอานนท์3-4-53______17.4(42.38)____ดาวน์โหลด
17.วันกตัญญู 2-4-53___________19.1(46.38)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

Dhamma Klay Took Vol.63


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.วังคีสะตอน 01. 11-1-53_____17.7(43.23)___________ดาวน์โหลด
02.ความโกรธ 30-1-53_______18.3(44.47)___________ดาวน์โหลด
03.อิริยสัจจะ1-2-53__________17.2(42.10)___________ดาวน์โหลด
04.สัมมาทิกฺฐิ 2-2-53________16.8(41.03)___________ดาวน์โหลด
05.การดูจิต3-2-53__________17.5(42.47)___________ดาวน์โหลด
06.เรื่องแผ่นดิน4-2-53_______17.3(42.22)___________ดาวน์โหลด
07.หลักบัณฑิต 6-2-53________17.3(42.15)__________ดาวน์โหลด
08.อยู่กับปัจจุบัน 11-2-53______17.6(42.57)__________ดาวน์โหลด
09.วิปัสสนา 11-2-53_________17.8(423.37)_________ดาวน์โหลด
10.มรณานุสสติกถา13-2-53_____18.4(44.58)__________ดาวน์โหลด
11.คำสัตย์คำจริง 14-2-53_______22.1(54.02)_________ดาวน์โหลด
12.สมบัติของอุบสก 15-2-53_____17.8(43.24)_________ดาวน์โหลด
13.สมบัติของอุบาสก 16-2-53____17.9(43.42)_________ดาวน์โหลด
14.สังโยชน์ 18-2-53__________17.8(43.37)_________ดาวน์โหลด
15.จะปฏิบัติอย่างไร 20-2.-53_____18.0(44.01)________ดาวน์โหลด
16.ภิกษุปรารภวิปัสสนา 21-2-53____20.9(51.00)_______ดาวน์โหลด
17.อานันทเศรษฐี 22-2-53_______18.1(44.19)________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 62

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 62

Dhamma Klay Took Vol.62


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.วาจาพาลนักษัตร27-6-52.mp3______21.01(44.49)___ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตที่ดิ้นรน28-6-52.mp3_______24.17(52.34)___ดาวน์โหลด
03.นายโกตุหริก 1-7-52.mp3__________20.13(42.57)___ดาวน์โหลด
04.นายโกตุหริก 2-7-52.mp3__________20.28(43.15)___ดาวน์โหลด
05.เรื่องของกระแสจิต4-7-52.mp3______21.09(44.59)___ดาวน์โหลด
06.โฆษกเศรษฐี 5-7-52.mp3_________24.12(51.28)___ดาวน์โหลด
07.ใกล้อาสาฬหบูชา6-7-52.mp3_______19.26(41.05)___ดาวน์โหลด
08.หลับน้อยตื่นนาน11-7-52.mp3_______19.30(41.11)___ดาวน์โหลด
09.อธิษฐานธรรม 12-7-52.mp3________24.32(51.53)___ดาวน์โหลด
10.ธรรมเข้าพรรษา 15-7-52.mp3_______19.95(42.33)___ดาวน์โหลด
11.อย่าประมาท27-12-52.mp3_________17.26(36.49)___ดาวน์โหลด
12.ปรารภกาล เวลา28-12-52.mp3_______20.07(42.49)___ดาวน์โหลด
13.ปีเก่า-ปีใหม่ 30--12-52.mp3________19.95(42.33)___ดาวน์โหลด
14.บุญทำให้รูปสวย5-1-53.mp3________20.13(42.56)___ดาวน์โหลด แก้
15.เศรษฐีขี้เหนียว 6-1-53.mp3________20.43(43.35)___ดาวน์โหลด
16.จิตนำพาไป7-1-53.mp3___________19.95(42.34)___ดาวน์โหลด
17.ปรารภกาลเวลา 10-1-53.mp3_______23.50(50.07)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 61

Dhamma Klay Took Vol.61


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01..อนัตถปุจฉก6-6-52.mp3___________20.75(44.16)_____ดาวน์โหลด
02..พุทธพยากรณ์ปัญหา7-6-52.mp3______25.19(53.45)_____ดาวน์โหลด
03.ความปรารภนาของกัสสป8-6-52.mp3___20.80(44.22)_____ดาวน์โหลด
04.อรกสูตร.อนิจจธรรม9-6-52.mp3______20.28(43.15)_____ดาวน์โหลด
05.ทานมีผลมากน้อย10-6-52.mp3______20.52(43.47)____ดาวน์โหลด
06.อภิสันทสูตร(ห้วงบุญ)11-6-52.mp3____20.7(44.14)_____ดาวน์โหลด
07.อัคคิขันโธปมสูตร13-6-52.mp3_______20.73(44.14)___ดาวน์โหลด
08.จิตตานุปัสสนา14-6-52.mp3________23.81(50.47)____ดาวน์โหลด
09.จปลายมานสูตร15-6-52.mp3_______20.6(43.59)_____ดาวน์โหลด
10.ปชาบดีโคตมี16-6-52.mp3________20.5(43.46)______ดาวน์โหลด
11.ครองรักครองเรือน17-6-52.mp3______20.9(44.41)_____ดาวน์โหลด
12.ความอัศจรรย์ 18-6-52.mp3________20.39(43.30)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภธรรมเข้าพรรษา20-6-52.mp3___21.04(44.53)_____ดาวน์โหลด
14.ปรารภความสามัคคี21-6-52.mp3_____24.11(51.26)_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีเข้าพรรษา24-6-52.mp3_____20.74(44.15)_____ดาวน์โหลด
16.ประเพณีเข้าพรรษา25-6-52.mp3_____20.71(44.11)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 60

Dhamma Klay Took Vol.60


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ผู้ประพฤติธรรม3-5-52.mp3_____24.3(51.52)____ดาวน์โหลด
02.อริยสัจหลังวิสาข9-5-52.mp3____19.5(41.38)____ดาวน์โหลด
03.บุตรนายโคมาตก์10-5-52.mp3____25.58(54.34)____ดาวน์โหลด
04.บุญศรัมทธา14-5-52.mp3_______18.58(39.38)____ดาวน์โหลด
05.ขณิกสมาธิ 4-12-48.mp3_______30.66(61.05)____ดาวน์โหลด
06.สุกรเปรต16-5-52.mp3_________19.38(41.21)____ดาวน์โหลด
07.เปรตหนู-งู 20-5-52.mp3________19.81(42.16)____ดาวน์โหลด
08.เหตุเข้าถึงธรรม21-5-52.mp3______20.15(42.59)____ดาวน์โหลด
09.ความชนะความแพ้23-5-52.mp3____21.07(44.57)____ดาวน์โหลด แก้
10.พระวังคีสะเถระ01.25-5-52.mp3____20.43(43.37)____ดาวน์โหลด
11.พระวังคีสะ 02.26-5-52.mp3_______19.67(41.58)____ดาวน์โหลด
12.พระประธานกัมมิก 30-5-52.mp3_____19.72(42.05)____ดาวน์โหลด
13.อบรมปฏิบัติ31-5-52.mp3_________24.21(51.39)____ดาวน์โหลด
14.ศีลกับธรรม 1-6-52.mp3__________20.39(43.30)____ดาวน์โหลด
15.คติของคนมีกิเลสและไม่มี2-6-52.mp3_20.33(43.22)____ดาวน์โหลด
16.การต่ออายุ3-6-52.mp3___________20.79(44.21)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

Dhamma Klay Took Vol.59


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ชนกกรรม-อุปัตถัมภกกรรม5-3-52.mp3__25.1(53.38)__ดาวน์โหลด
02..อุปปปีฬก-อุปาฆาต6-3-52.mp3______20.3(43.22)__ดาวน์โหลด
03.อุปฆาต-ครุก.7-4-52.mp3__________20.4(43.33)__ดาวน์โหลด
04.อาสัน-อาจิณ-กตัฏ-ทิฏฐ9-4-52.mp3___20.4(43.35)__ดาวน์โหลด
05.ทิฏฐธัม-อุป-อปรา.11-4-52.mp3______20.6(44.01)__ดาวน์โหลด
06.กรรมให้ผล 12-4-52.mp3__________25.8(55.03)__ดาวน์โหลด
07.อกุศลกายกรรม14-4-52.mp3________21.6(46.10)__ดาวน์โหลด
08.อกุศลวจีกรรม 16-4-52.mp3________20.3(43.19)__ดาวน์โหลด
09.มโนทุจริต-และบุญทาน 18-4-52.mp3__20.9(44.47)__ดาวน์โหลด
10.ปุญญกิริยาวัตถุ 19-4-52.mp3_______24.8(53.00)__ดาวน์โหลด
11.ทางพรหมโลก21-4-52.mp3________20.5(43.47)__ดาวน์โหลด
12.เริ่มวิปัสสนา25-4-52.mp3_________20.4(43.42)__ดาวน์โหลด
13.นามรูปปริจเฉทญาณ27-4-52.mp3____19.8(42.27)__ดาวน์โหลด
14.ญาณ 16 , 28-4-52.mp3__________19.6(41.57)__ดาวน์โหลด
15.รู้จักธรรมะ29-4-52.mp3__________20.1(43.03)__ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันวิสาข2-5-52.mp3________19.2(42.09)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

Dhamma Klay Took Vol.58


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.การฝึกจิต7-2-52__________18.6(39.51)_____ดาวน์โหลด
02.งานไม่อากูล8-2-52________2306(50.21)____ดาวน์โหลด
03.ปรารภธรรมปฏิบัติ11-2-52____18.8(40.10)_____ดาวน์โหลด
04.การให้ธรรมเป็นทาน14-2-52___19.2(40.58)_____ดาวน์โหลด
05.มรณานุสสติกถา15-2-52_____24.5(52.21)_____ดาวน์โหลด
06.การข้ามโอฆะ 16-2-52______19.9(42.30)_____ดาวน์โหลด
07.เทวตานุสสติ17-2-52_______20.49(43.43)_____ดาวน์โหลด
08.ทาง 7 สาย 18-2-52________20.3(43.18)_____ดาวน์โหลด
09.อธิปไตย 24-2-52_________20.4(43.33)_____ดาวน์โหลด
10.ความอดทน25-2-52_______20.4(43.32)_____ดาวน์โหลด
11.การคบคนเป็นมงคล26-2-52___20.3(43.24)_____ดาวน์โหลด
12.อนุสสติ-อรหํ-2-3-52________20.0(42.52)_____ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม7-3-52__________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
14.พุทธคุณ8-3-52____________24.5(42.20)_____ดาวน์โหลด
15.เริ่มกรรมทีปนี11-3-52________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
16.พุทธานุสสติ12-3-52________19.3(41.11)_____ดาวน์โหลด
17.กรรม 3 หมวด 14-3-52________21.0(44.50)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

Dhamma Klay Took Vol.57


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.สามัคคีธรรมปฏิบัติ10-12-51.mp3______20.9(44.42)____ดาวน์โหลด
02.อานุภาพแห่งบุญ15-12-51.mp3_______19.3(41.10)____ดาวน์โหลด
03.การประพฤติธรรม 27-12-51.mp3______19.8(42.19)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภความประมาท2-1-52.mp3______19.2(41.00)____ดาวน์โหลด
05.การบำรุงมารดาบิดา3-1-52.mp3______20.85(44.29)____ดาวน์โหลด
06.ธรรมอยู่ที่การปฏิบัติ4-1-52.mp3______21.99(46.54)____ดาวน์โหลด
07.อุบายดับทุกข์5-1-52.mp3__________19.7(42.10)____ดาวน์โหลด
08.อุบายดับทุกข์02,6-1-52.mp3________20.0(42.50)____ดาวน์โหลด
09.อุบายดับทุกข์7-1-52.mp3__________20.0(42.48)____ดาวน์โหลด
10.ดับทุกข์ที่อิริยาบถ8-1-52.mp3_______19.8(42.18)____ดาวน์โหลด
11.อบรมอิริยาบถ 10-1-52.mp3________20.2(43.12)____ดาวน์โหลด
12.อบรมทาน ศีล ภาวนา 28-1-52.mp3___20.9(44.41)____ดาวน์โหลด
13.กัมของสุปปพุทธ 29-1-52.mp3______20.8(43.49)____ดาวน์โหลด
14.เตรียมตัวพร้อม31-1-52.mp3_______21.11(45.03)____ดาวน์โหลด
15.โคปกโมคคัลลานะ1-2-52.mp3_____23.03(49.08)____ดาวน์โหลด
16.คบมิตรดีและไม่ดีต่างกัน3-2-52.mp3__18.6(39.51)____ดาวน์โหลด
17.พุทธอุทาน5-2-52.mp3__________18.8(40.08)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 56

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 56

Dhamma Klay Took Vol.56


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สามัคคีธรรม25-10-51.mp3______20.2(43.08)____ดาวน์โหลด
02.บัณฑิตสามเณร26-10-51.mp3____23.0(49.10)____ดาวน์โหลด
03.ตอนชี้ทางบุญ27-10-51.mp3_____20.2(43.11)____ดาวน์โหลด
04.กาลทาน4-11-51.mp3_________20.7(44.15)____ดาวน์โหลด
05.อานุภาพแห่งบุญ 8-11-51.mp3____19.3(41.17)____ดาวน์โหลด
06.อุบายการละกิเลส 9-11-51.mp3___24.1(51.28)____ดาวน์โหลด
07.ปรารภความสงัด 10-11-51.mp3___20.6(44.08)____ดาวน์โหลด
08.ปฏิบัติว่าด้วยอายตนะ 11-11-51.mp3_20.3(43.18)____ดาวน์โหลด
09.ชีวิตกับกาลเวลา22-11-51.mp3____20.6(43.59)____ดาวน์โหลด
10.ปฏิบัติเดินจงกรม23-11-51.mp3____24.42(52.06)____ดาวน์โหลด
11.ปฏิบัติเดินจงกรม02.24-11-51.mp3__20.56(43.51)____ดาวน์โหลด
12.อิริยาบถ4 25-11-51.mp3________18.6(39.41)____ดาวน์โหลด
13.เจริญสติปัฐาน.mp3____________19.9(42.28)____ดาวน์โหลด
14.เจริญสติปัฏฐาน29-11-51.mp3____20.2(43.06)____ดาวน์โหลด
15.พระธรรมคุณ30-11-51.mp3______23.87(50.56)____ดาวน์โหลด
16.กำหนดธาตุ4.1-12-51.mp3______19.8(42.24)____ดาวน์โหลด
17.อบรมจิตเมตตา8-12-51.mp3_____19.4(41.31)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 55

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 55

DhammaKlayTook Vol.55


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เนื้อนาบุญ20-9-51.mp3___________19.8(42.18)_____ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตปฏิบัติ21-9-51.mp3________25.0(53.27)_____ดาวน์โหลด
03.อบายภูมิ24-9-51.mp3____________19.2(41.08)_____ดาวน์โหลด
04.ปรารภสติ27-9-51.mp3___________19.4(41.32)_____ดาวน์โหลด
05.นายโคฆาต 28-9-51.mp3__________24.6(52.38)_____ดาวน์โหลด
06.คำว่า มนุสสะ30-9-51.mp3_________20.3(43.28)_____ดาวน์โหลด
07.ศีลธรรมกับมนุษย์1-10-51.mp3_______19.4(41.31)_____ดาวน์โหลด
08.พระสุภูติเถระ4-10-51.mp3__________19.9(42.27)_____ดาวน์โหลด
09.คำกล่าวหาเวรัญชพราหมณ์6-10-51.mp3_22.3(47.40)_____ดาวน์โหลด
10.เทวดา 6 ชั้น8-10-51.mp3___________19.6(41.54)_____ดาวน์โหลด
11.ท่องสังสารวัฎฏ์9-10-51.mp3_________19.9(42.38)_____ดาวน์โหลด
12.ปัจฉิมโพธิกาล11-10-51.mp3_________19.0(40.32)_____ดาวน์โหลด
13.ทางไปพรหมโลก15-10-51.mp3_______21.1(45.10)_____ดาวน์โหลด
14.ราหุโลวาทสตร18-10-51.mp3________20.6(44.00)_____ดาวน์โหลด
15.เริ่มอธิบายมงคล19-10-51.mp3_______24.8(53.00)_____ดาวน์โหลด
16.กรรมและปฏิบัติ20-10-51.mp3_______20.8(44.25)_____ดาวน์โหลด
17.สังสารทุกข์และกัมมัฏฐาน21-10-51.mp3_19.8(42.21)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54


DhammaKlayTook Vol.54


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เสวยวิมุตติสุข 49 วัน 23-8-51..mp3___20.2(43.17)____ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต 24-8-51.mp3______24.7(52.42)____ดาวน์โหลด
03.กรรมของคน ๓ คน25-8-51.mp3_____19.2(41.04)____ดาวน์โหลด
04.เศรษฐีตีนแมว26-8-51.mp3________18.8(40.09)____ดาวน์โหลด
05.จักรธรรม4 30-8-51.mp3__________19.2(41.09)____ดาวน์โหลด
06.พระเรวตเถระ01. 31-8-51.mp3______23.4(29.59)____ดาวน์โหลด
07.พระเรวตเถระ02.7-9-51.mp3________24.8(53.02)____ดาวน์โหลด
08.พรหมวิหารธรรม8-9-51.mp3________20.0(42.42)____ดาวน์โหลด
09.แผนวัสการพรามณ์6-9-51.mp3______18.5(39.35)____ดาวน์โหลด
10.โลกัตถจริยา1-9-51.mp3__________18.0(38.30)____ดาวน์โหลด
11.เจริญสติเข้าห้องน้ำ8-9-51.mp3______19.4(41.34)____ดาวน์โหลด
12.เศรษฐีสร้างวัด9-9-51.mp3________18.9(40.30)____ดาวน์โหลด
13.เหตุให้เกิดสุขทุกข์13-9-51.mp3_____18.9(40.21)____ดาวน์โหลด
14.ลิจฉวีธรรม14-9-51.mp3_________25.4(54.20)____ดาวน์โหลด
15.พญายมราช15-9-51.mp3________19.4(41.33)____ดาวน์โหลด
16.มหานรก 8 ขุม16-9-51.mp3_______19.7(42.07)____ดาวน์โหลด
17.ท่องนรกต่างๆ17-9-51.mp3_______19.0(40.34)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


DhammaKlayTook Vol.53

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระสัทธรรม 3, 22-7-51.mp3____20.8(44.24) __ดาวน์โหลด
02.เริ่มต้นทำสมาธิ27-7-51.mp3____23.0(49.13) ___ดาวน์โหลด
03.ที่พึ่งที่แท้จริง28-7-51.mp3_____19.8(42.25) ___ดาวน์โหลด
04.อุปกิเลส 30-7-51.mp3_______19.9(42.32) ___ดาวน์โหลด
05.จูฬกัมวิภังคสูตร2-8-51.mp3____20.1(42.58) ___ดาวน์โหลด
06.นำปฏิบัติเช้า3-8-51.mp3______25.9(55.24) ___ดาวน์โหลด
07.พระอุบาลีตอน01.4-8-51.mp3___19.1(40.49) ___ดาวน์โหลด
08.พระอุบาลีตอนจบ5-8-51.mp3___18.8(40.10) ___ดาวน์โหลด
09.พากุลเถระ.mp3____________14.4(30.46) ___ดาวน์โหลด
10.พุทธกิจ 5 ,9-8-51.mp3_______19.7(42.11) ___ดาวน์โหลด
11.เตรียมตัวพร้อม10-8-51.mp3___26.6(56.44) ___ดาวน์โหลด
12.จิตไม่โศก11-8-51.mp3_______19.4(41.25) ___ดาวน์โหลด
13.ความอดทนปฏิบัติ16-8-51.mp3__18.3(39.07) ___ดาวน์โหลด
14.ตัดสินธรรมปฏิบัติ17-8-51.mp3__24.7(52.53) ___ดาวน์โหลด
15.ธรรมเป็นดับทุกข์.mp3________18.2(38.53) ___ดาวน์โหลด
16.ธรรมอยู่เสมอกัน 19-8-51.mp3__18.9(40.20) ___ดาวน์โหลด
17.รัฐบาล.ธัมมุเทศ20-8-51.mp3__19.6(41.52) ___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 52

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 52


DhammaKlayTook Vol.52

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เริ่มปฏิจจสมุปบาท31-5-51.mp3__11.8(40.29)__ดาวน์โหลด
02.ความไม่รู้ในทุกข์2-6-51.mp3____12.0(40.57)__ดาวน์โหลด
03.ไม่รู้สมุทัย-นิโรธ3-6-51.mp3____11.9(40.50)__ดาวน์โหลด
04.ไม่รู้ทางในมัค 5-6-51.mp3_____11.7(40.06)__ดาวน์โหลด
05.ไม่รู้ 8 ประการ7-6-51.mp3______12.2(41.52)__ดาวน์โหลด
06.อวิชชา-สังขาร10-6-51.mp3____11.8(40.30)__ดาวน์โหลด
07.สังขาร-วิญญาณ11-6-51.mp3___11.3(39.48)__ดาวน์โหลด
08.วิญญาณ-นามรูป24-6-51.mp3___12.6(43.08)__ดาวน์โหลด
09.อายตนะ-ผัสสะ28-6-51.mp3____12.9(44.04)__ดาวน์โหลด
10.ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา30-6-51.mp3_12.8(43.55)__ดาวน์โหลด
11.ตัณหา-อุปาทาน1-6-51.mp3_____12.1(41.36)__ดาวน์โหลด
12.ภว-ชาติ-ชรามรณะ7-6-51.mp3___12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
13.การเห็นสมณะ21-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
14.ปลุกศรัทธา9-6-51.mp3_______12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
15.สงเคราะห์ญาติ8-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
16.ใกล้วันอาสาฬหบูชา12-6-51.mp3_12.3(42.18)__ดาวน์โหลด
17.พรนางวิสาขา 10 19-7-51.mp3___12.5(42.51)__ดาวน์โหลด
18.เส้นทางชีวิต21-7-51.mp3______12.1(41.23)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

เปิดแล้ว www.bunchuay.com

เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน

ขณะนี้เว็บไซต์ใหม่เปิดแล้ว เข้าไปชมได้ที่

www.bunchuay.com

รับฟังรายการ"ธรรมะคลายทุกข์" ผ่านวิทยุออนไลน์แบบสดๆ ได้เร็วๆนี้

และแฟนประจำยังสามารถดาวน์โหลดธรรมบรรยายได้เช่นเดิม ทั้ง ที่นี่และเว็บใหม่


ขออนุโมทนา

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
10 เมษายน 2553

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 51


DhammaKlayTook Vol.51

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
1.ฟังน้อยแต่เห็นธรรม8-4-51.mp3__12.3(42.08)_____ดาวน์โหลด
2.ปรารภสงกรานต์12-4-51.mp3___12.4(42.37)_____ดาวน์โหลด
3.นึกถึงความตาย19-4-51.mp3____12.2(41.51)_____ดาวน์โหลด
4.ปรารภบุญอุทิศ21-4-51.mp3____12.6(43.08)_____ดาวน์โหลด
5.วาจาสุภาษิต22-4-51.mp3_____11.9(40.57)_____ดาวน์โหลด
6.ปรารภความสงบ26-4-51.mp3___12.7(43.22)_____ดาวน์โหลด
7.ธรรมและอธรรมสู้กัน29-4-51.mp3_11.9(40.48)_____ดาวน์โหลด
8.มรณภัยชาดก30-4-51.mp3____12.3(42.06)_____ดาวน์โหลด
9.ปรารภความเพียร1-5-51.mp3___12.2(41.55)_____ดาวน์โหลด
10.โสมทัตชาดก5-5-51.mp3____12.2(41.43)_____ดาวน์โหลด
11.นางปทุมวดีบูชา10-5-51.mp3__11.7(39.57)_____ดาวน์โหลด
12.อานาปานัสสติ12-5-51.mp3___11.8(40.23)_____ดาวน์โหลด
13.ความยาก4อย่าง20-5-51.mp3__12.2(41.39)_____ดาวน์โหลด
14.เรื่องของกรรม21-5-51.mp3___12.1(41.21)_____ดาวน์โหลด
15.ปิลินทวัจฉะ22-5-51.mp3_____12.1(41.30)_____ดาวน์โหลด
16.ปิลินทวัจฉะ26-5-51.mp3_____12.4(42.36)_____ดาวน์โหลด
17.ธัมมุเทศ 4, 24-5-51.mp3_____12.6(43.10)_____ดาวน์โหลด
18.เรื่องการอบรมจิต29-5-51.mp3__12.0(41.03)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 50

DhammaKlayTook Vol.50เรื่อง ______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญอันทำแล้ว4-2-51.mp3______12.4(42.30)___ดาวน์โหลด
02.ความว่าง่าย9-2-51.mp3_______12.3(42.03)___ดาวน์โหลด
03.ปัญญานำพาปฏิบัติ13-2-51.mp3__12.6(43.01)___ดาวน์โหลด
04.ให้สิ่งที่ไม่เป็นภัย16-2-51.mp3____12.2(41.43)___ดาวน์โหลด
05.ปรารภวันสำคัญ18-2-51.mp3____12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
06.มหาสุทัสนนะ23-2-51.mp3_____12.5(42.48)___ดาวน์โหลด
07.สร้างพระเจดีย์25-2-51.mp3_____12.1(41.05)___ดาวน์โหลด
08.ปรารภการบูชา26-2-51.mp3_____11.8(41.18)___ดาวน์โหลด
09.อาการ 32, 27-2-51.mp3_______11.8(40.28)___ดาวน์โหลด
10.บารมีของยสะ1-3-51.mp3______12.4(42.25)___ดาวน์โหลด
11.อามิส-ปฏิบัติบูชา8-3-51.mp3____11.9(40.55)___ดาวน์โหลด
12.พระพระอานนทเถระ10-3-51.mp3__12.9(44.09)___ดาวน์โหลด
13.พระอานนท02.15-3-51.mp3_____12.2(41.41)___ดาวน์โหลด
14.บ้านที่แท้จริง29-3-51.mp3______12.3(42.12)___ดาวน์โหลด
15.นึกถึงวันปีใหม่2-4-51.mp3______12.0(41.03)___ดาวน์โหลด
16.คำว่าปฏิบัติธรรม5-4-51.mp3____12.6(43.08)___ดาวน์โหลด
17.ความประมาท 7-4-51.mp3______11.9(40.41)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 49

DhammaKlayTook Vol.49เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.คนว่าง่าย11-12-50.mp3_______12.2(41.52)___ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต13-12-50.mp3__11.8(40.22)___ดาวน์โหลด
03.ปัญหาเทวดา 29-12-50.mp3____12.2(41.45)___ดาวน์โหลด
04ปรารภศีลธรรม5-1-51.mp3______12.4(42.21)___ดาวน์โหลด
05.อปุณณมสูตร8-1-51.mp3______11.8(40.30)___ดาวน์โหลด
06.เรื่องกรรม9-1-51.mp3________12.2(41.48)___ดาวน์โหลด
07.ทางชีวิต12-1-51.mp3________12.2(41.57)___ดาวน์โหลด
08.มูลเหตุวิวาท14-1-50.mp3_____12.3(42.13)___ดาวน์โหลด
09.นรก-เปรต15-1-51.mp3_______12.7(43.22)___ดาวน์โหลด
10.คำว่า ครู16-1-51.mp3________12.7(43.21)___ดาวน์โหลด
11.ธัมมจักร-อนัต-สามภาณ.mp3___37.8(129.10)___ดาวน์โหลด
12.กายคตาสติ19-1-51.mp3______12.2(41.58)___ดาวน์โหลด
13.อารมณ์กรรมฐาน21-1-51.mp3___12.9(44.07)___ดาวน์โหลด
14.ศาสนพิธี31-1-51.mp3________11.6(39.46)___ดาวน์โหลด
15.ความชนะ5 อย่าง 3-3-51.mp3___11.1(38.07)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 48

DhammaKlayTook Vol.48
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สัจจะ2 10-9-50.mp3___________11.5(39.21)____ดาวน์โหลด
02.สัปปุริสธรรม11-9-50.mp3________12.2(41.40)____ดาวน์โหลด
03.ศีลอทินนาทาน13-9-50.mp3______11.9(40.53)____ดาวน์โหลด
04.ตามรอยกรรม17-9-50.mp3_______11.8(40.17)____ดาวน์โหลด
05.ภิกษุไข้ 18-9-50.mp3__________12.4(42.32)____ดาวน์โหลด
06.สงเคราะห์บุตร-ภรรยา22-9-50.mp3_11.9(40.44)____ดาวน์โหลด
07.พระโปฐิลเถระ29-9-50.mp3______12.4(42.31)____ดาวน์โหลด
08.พระปิโลติกเถระ1-10-50.mp3_____12.2(41.45)____ดาวน์โหลด
09.เหตุให้นิพพาน2-10-50.mp3______12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
10.อบรมธรรมะ3-10-50.mp3________12.2(41.38)____ดาวน์โหลด
11.อบรมเริ่มปฏิบัติ17-10-50.mp3_____12.1(41.30)____ดาวน์โหลด
12.อบรมปฏิบัติ22-10-50.mp3_______11.9(40.45)____ดาวน์โหลด
13.เรื่องจิตนำไป23-10-50.mp3______12.7(43.33)____ดาวน์โหลด
14.รู้จักบุญ31-10-50.mp3__________11.8(40.23)____ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมะ6-11-50.mp3________12.0(41.04)____ดาวน์โหลด
16.ภาคิเนยสังฆรักขิต8-12-50.mp3____11.6(39.49)____ดาวน์โหลด
17.อธิปไตย3อย่าง 10-12-50.mp3_____12.6(43.12)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 47

DhammaKlayTook Vol.47
เรื่อง______________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.โรหิตตัสส24-7-50.mp3______12.4(42.19)____ดาวน์โหลด
02.วินัยพระกับโยม28-7-50.mp3___12.9(44.02)____ดาวน์โหลด
03.กรรมและอุโบสถ6-8-50.mp3___10.9(37.30)____ดาวน์โหลด
04.ทานที่มีผลมาก8-8-50.mp3____11.9(40.50)____ดาวน์โหลด
05.เรื่องตา-หู9-8-50.mp3_______12.1(41.25)____ดาวน์โหลด
06.นกมัยหกะ 15-8-50.mp3______12.4(42.28)____ดาวน์โหลด
07.ความปรารถนา18-8-50.mp3___14.4(49.29)____ดาวน์โหลด
08.สังขารูปปัตติสูตร18-8-50.mp3__17.9(61.01)____ดาวน์โหลด
09.ตปะ 20-8-50.mp3__________12.1(41.20)____ดาวน์โหลด
10.จิตตหัตถเถระ22-8-50.mp3____12.0(41.13)____ดาวน์โหลด
11.การบวชจูง22-8-50.mp3______7.8(25.38)____ดาวน์โหลด
12.อุบายการปฏิบัติ25-8-50.mp3___12.7(43.32)____ดาวน์โหลด
13.ต้นคดปลายตรง27-8-50.mp3___13.0(44.34)____ดาวน์โหลด
14.เหตุที่ไม่วิวาทกัน1-9-50.mp3___12.9(44.07)____ดาวน์โหลด
15.พระโตเทยยะ4-9-50.mp3_____13.10(44.42)____ดาวน์โหลด
16.ทาน25นาที5-9-50.mp3______7.4(25.35)_____ดาวน์โหลด
17.กัลยาณมิตร8-9-50.mp3______12.0(41.13)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย