วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 18

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 18

เรื่อง__________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.กรรมฐานเหมาะกับจริต
_______10.7(45.41) __ดาวน์โหลด
02.กรมส่งผล
_____________9.4(40.17) __ดาวน์โหลด
03.กายคตาสติ
____________9.2(39.24) __ดาวน์โหลด
04.การคบสัตบุรุษ
___________10.0(42.55) __ดาวน์โหลด
05.การบรรลุธรรมเห็นธรรม
________10.2(43.38) __ดาวน์โหลด
06.การรู้ธรรม
______________10.3(44.12) __ดาวน์โหลด
07.ความสมหวังได้ยาก
__________11.1(47.21) __ดาวน์โหลด
08.ความสวัสดี1
_____________10.6(45.15) __ดาวน์โหลด
09.ความสวัสดี2
_____________10.4(44.42) __ดาวน์โหลด
10.ความสวัสดี3
_____________10.1(43.30) __ดาวน์โหลด
11.จริต6
_________________10.1(43.22) __ดาวน์โหลด
12.ฐานสูตร5
_______________10.7(45.50) __ดาวน์โหลด
13.ตัณหาเป็นปัจจัย
_____________10.4(44.39) __ดาวน์โหลด
14.เตรียมตัว
________________10.6(45.30) __ดาวน์โหลด
15.ธรรมนิยาม
_______________10.0(42.55) __ดาวน์โหลด
16.ธรรมปฏิบัติ
_______________9.4(40.06) __ดาวน์โหลด
เพื่อ
เผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 17ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 17


เรื่อง___________
______ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.อบรมทาน ศีลภาวนา________15.2(61.04)___ดาวน์โหลด
02.ศาสนพิธีทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย____9.9(42.33)___ดาวน์โหลด
03.เจริญสติ ตอนอิริยาบท4_____14.9(61.03)___ดาวน์โหลด
04.การรู้ธรรม และการเห็นธรรม___14.2(61.00)___ดาวน์โหลด
05.อบรมปฏิบัติ ตอนเวทนา-จิต___ 13.8(58.58)___ดาวน์โหลด
06. อบรมธรรมแนวปฏิบัติ_____15.2(61.04)___ดาวน์โหลด
07. อบรมสติ ตอนอายตะ _____15.0(61.04)___ดาวน์โหลด
08. อบรมธรรมปฏิบัติ2 ______14.6(61.02)___ดาวน์โหลด
09. ทางบุญ ___________9.0(38.19)___ดาวน์โหลด
10.ทานบารมี __________9.8(41.54)___ดาวน์โหลด
11.จักชุปาล___________9.1(39.00)___ดาวน์โหลด
12.จุดเริ่มต้นการปฏิบัติ ______14.3(61.01)___ดาวน์โหลด
13.วิปัสสนาภูมิ _________16.7(61.11)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 16

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 16

เรื่อง________________ขนาดไฟล์(MB.) ความยาว(นาที)
1. ธรรมะของสัตบุรุษ_____9.1(38.50)___ดาวน์โหลด
2. นายพรานกุกกฏมิตร____9.6(41.22)___ดาวน์โหลด
3.บรรพชิตควรพิจารณา____9.2(39.32)___ดาวน์โหลด
4.สัตติมหาอำมาตย์______9.0(38.43)___ดาวน์โหลด
5.ปรารภการปฏิบัติ______9.7(41.39)___ดาวน์โหลด
6.ปรารภธรรมก่อนออกพรรษา_9.1(39.13)___ดาวน์โหลด
7.ฝึกปฏิบัติ_________8.4(36.08)___ดาวน์โหลด
8.พระปิโลคิกเถระ______8.6(37.06)___ดาวน์โหลด
9.พระสุภัททเถระ______8.9(38.07)___ดาวน์โหลด
10.มหาเศรษฐีตกยาก____9.2(39.33)___ดาวน์โหลด
11.โมคคัลลานะ_______9.0(38.35)___ดาวน์โหลด
12.รอยกรรม________9.0(38.36)___ดาวน์โหลด
13.รูปนันทา_________7.8(33.27)___ดาวน์โหลด
14.สัปปุริสทาน_______8.8(37.58)___ดาวน์โหลด
15.อชครเปรต________8.7(37.25)___ดาวน์โหลด
16.อบรมธรรมเบื้องต้น____9.6(41.05)___ดาวน์โหลด
17.อุโบสถ_________10.1(43.10)___ดาวน์โหลด
18.เตือนสติ_________9.1(38.58)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย