วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 7 แก้.ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 7.

เรื่อง__________________________ขนาดไฟล์:MB(ความยาว:นาที)
01.ปรารภการบูชา17-2-46__________10.4(44.36)___ดาวน์โหลด
02.เมตตาและตอบปัญหา 14-2-46_____10.4(44.32)___ดาวน์โหลด
03.การทำบุญกรวดน้ำ 7-3-46________10.3(43.57)____ดาวน์โหลด
04.ความทุกข์ 19-2-46____________10.9(46.45)____ดาวน์โหลด
05.อานิสงส์ของศีล 20-2-46________10.0(42.46)___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์การศึกษา 22-2-46________9.8(42.00)___ดาวน์โหลด
07.คุยเรื่องปฏิบัติ 26-2-46_________10.1(43.13)____ดาวน์โหลด
08.ทาง7สายตอบปัญหา 28-2-46_____10.6(45.17)____ดาวน์โหลด
09.ศีล5 1-3-46________________10.2(43.42)___ดาวน์โหลด
10.หนู 4 ประเภท 3-3-46__________10.4(44.39)____ดาวน์โหลด
11.ธรรมะเครื่องอยู่เสมอกัน4 4-3-46___10.2(43.39)___ดาวน์โหลด
12.ปรารภธรรม 5-3-46____________10.2(43.47)___ดาวน์โหลด
13.การปฏิบัติ__________________10.1(43.16)____ดาวน์โหลด
14.โลกธรรม8 12-3-46____________9.9(42.17)____ดาวน์โหลด
15.ผู้มีพระคุณ 6-3-46_____________10.3(44.20)___ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 6 แก้


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 6

เรื่อง_____________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.บุญญกิริยาวัตถุ10_____________9.1MB.(39.14)______ดาวน์โหลด
02.การจเริญเมตตา_____________13.7MB.(58.39)______ดาวน์โหลด
03.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม16-4-45______10.3MB.(44.01)___ดาวน์โหลด
04.สติ ตอนโผฏฐัพพารมย์ 1-2-46______14.1MB.(60.00)___ดาวน์โหลด
05.ความสันโดษเป็นมงคล1-2-46_______9.4MB.(40.10)___ดาวน์โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ 5-2-46_________9.2MB.(39.46)_____ดาวน์โหลด
07.ปูติมุขเปรต30-8-45___________9.4MB.(40.17)______ดาวน์โหลด
08.ปรมัตถ์และบัญัติ 6-2-46_________8.8MB.(37.47)_____ดาวน์โหลด
09.ปรารภการปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม11-2-46__9.9MB.(42.32)_ดาวน์โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ ตอนนั่ง 12-2-46_____9.9MB.(42.30)___ดาวน์โหลด
11.ปรารถอิริยาบถนอน-ยืน 13-2-46_____9.6MB.(41.10)____ดาวน์โหลด
12.ความสันโดษ 13-3-45_______9.0MB.(38.34)________ดาวน์โหลด
13.ปรารภารปฏิบัติ 8-2-46______8.3MB.(35.41)_________ดาวน์โหลด
14.อบรมเริ่มปฏิบัติ 9-2-46______9.8MB.(41.54)________ดาวน์โหลด
15.การเห็นสมณะเป็นมงคล 15-2-46____4.1MB.(17.54)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 5 แก้เรื่อง_________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)

1.ประเพณีการทำบุญต่างๆ 8-7-45___11.6MB.(49.48)____ดาวน์โหลด
2.ประเพณีอาราธนาศีล-ธรรม16-7-45_9.6MB.(41.05)____ดาวน์โหลด
3.พระปริตต์และน้ำมนต์ 8-7-45____9.2MB.(39.19)____ดาวน์โหลด
4.ประเพณีการทำบุญงานศพ______10.1MB.(42.42)____ดาวน์โหลด
5.เวลามสูตร 27-10-44______10.7MB.(45.52)____ดาวน์โหลด
6.บ้านที่แท้จริง___________10.1MB.(43.10)____ดาวน์โหลด
7.ตอบปัญหาธรรม 24-1-46____9.3MB.(39.46)____ดาวน์โหลด
8.ปฏิบัติ ตอนเดินจงกรม7-5-44__9.1MB.(38.55)____ดาวน์โหลด
9.ปฏิบัติ ตอนยืน-นั่ง-นอน23-5-44_10.1MB.(43.12)____ดาวน์โหลด
10.นาถกรณธรรม13-4-45____9.3MB.(39.53)____ดาวน์โหลด
11.การบูชามีผล25-1-46_____9.1MB.(39.13)____ดาวน์โหลด
12.การกำหนดเวทนา-และจิต____13.8MB.(59.06)____ดาวน์โหลด
13.เจริญสติตอนอิริยาบถ4_____14.7MB.(62.57)____ดาวน์โหลด
14.โยนิโสมนัสสิการ________13.6MB.(58.23)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย