วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 54


DhammaKlayTook Vol.54


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เสวยวิมุตติสุข 49 วัน 23-8-51..mp3___20.2(43.17)____ดาวน์โหลด
02.ธรรมของบัณฑิต 24-8-51.mp3______24.7(52.42)____ดาวน์โหลด
03.กรรมของคน ๓ คน25-8-51.mp3_____19.2(41.04)____ดาวน์โหลด
04.เศรษฐีตีนแมว26-8-51.mp3________18.8(40.09)____ดาวน์โหลด
05.จักรธรรม4 30-8-51.mp3__________19.2(41.09)____ดาวน์โหลด
06.พระเรวตเถระ01. 31-8-51.mp3______23.4(29.59)____ดาวน์โหลด
07.พระเรวตเถระ02.7-9-51.mp3________24.8(53.02)____ดาวน์โหลด
08.พรหมวิหารธรรม8-9-51.mp3________20.0(42.42)____ดาวน์โหลด
09.แผนวัสการพรามณ์6-9-51.mp3______18.5(39.35)____ดาวน์โหลด
10.โลกัตถจริยา1-9-51.mp3__________18.0(38.30)____ดาวน์โหลด
11.เจริญสติเข้าห้องน้ำ8-9-51.mp3______19.4(41.34)____ดาวน์โหลด
12.เศรษฐีสร้างวัด9-9-51.mp3________18.9(40.30)____ดาวน์โหลด
13.เหตุให้เกิดสุขทุกข์13-9-51.mp3_____18.9(40.21)____ดาวน์โหลด
14.ลิจฉวีธรรม14-9-51.mp3_________25.4(54.20)____ดาวน์โหลด
15.พญายมราช15-9-51.mp3________19.4(41.33)____ดาวน์โหลด
16.มหานรก 8 ขุม16-9-51.mp3_______19.7(42.07)____ดาวน์โหลด
17.ท่องนรกต่างๆ17-9-51.mp3_______19.0(40.34)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 53


DhammaKlayTook Vol.53

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระสัทธรรม 3, 22-7-51.mp3____20.8(44.24) __ดาวน์โหลด
02.เริ่มต้นทำสมาธิ27-7-51.mp3____23.0(49.13) ___ดาวน์โหลด
03.ที่พึ่งที่แท้จริง28-7-51.mp3_____19.8(42.25) ___ดาวน์โหลด
04.อุปกิเลส 30-7-51.mp3_______19.9(42.32) ___ดาวน์โหลด
05.จูฬกัมวิภังคสูตร2-8-51.mp3____20.1(42.58) ___ดาวน์โหลด
06.นำปฏิบัติเช้า3-8-51.mp3______25.9(55.24) ___ดาวน์โหลด
07.พระอุบาลีตอน01.4-8-51.mp3___19.1(40.49) ___ดาวน์โหลด
08.พระอุบาลีตอนจบ5-8-51.mp3___18.8(40.10) ___ดาวน์โหลด
09.พากุลเถระ.mp3____________14.4(30.46) ___ดาวน์โหลด
10.พุทธกิจ 5 ,9-8-51.mp3_______19.7(42.11) ___ดาวน์โหลด
11.เตรียมตัวพร้อม10-8-51.mp3___26.6(56.44) ___ดาวน์โหลด
12.จิตไม่โศก11-8-51.mp3_______19.4(41.25) ___ดาวน์โหลด
13.ความอดทนปฏิบัติ16-8-51.mp3__18.3(39.07) ___ดาวน์โหลด
14.ตัดสินธรรมปฏิบัติ17-8-51.mp3__24.7(52.53) ___ดาวน์โหลด
15.ธรรมเป็นดับทุกข์.mp3________18.2(38.53) ___ดาวน์โหลด
16.ธรรมอยู่เสมอกัน 19-8-51.mp3__18.9(40.20) ___ดาวน์โหลด
17.รัฐบาล.ธัมมุเทศ20-8-51.mp3__19.6(41.52) ___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 52

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 52


DhammaKlayTook Vol.52

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เริ่มปฏิจจสมุปบาท31-5-51.mp3__11.8(40.29)__ดาวน์โหลด
02.ความไม่รู้ในทุกข์2-6-51.mp3____12.0(40.57)__ดาวน์โหลด
03.ไม่รู้สมุทัย-นิโรธ3-6-51.mp3____11.9(40.50)__ดาวน์โหลด
04.ไม่รู้ทางในมัค 5-6-51.mp3_____11.7(40.06)__ดาวน์โหลด
05.ไม่รู้ 8 ประการ7-6-51.mp3______12.2(41.52)__ดาวน์โหลด
06.อวิชชา-สังขาร10-6-51.mp3____11.8(40.30)__ดาวน์โหลด
07.สังขาร-วิญญาณ11-6-51.mp3___11.3(39.48)__ดาวน์โหลด
08.วิญญาณ-นามรูป24-6-51.mp3___12.6(43.08)__ดาวน์โหลด
09.อายตนะ-ผัสสะ28-6-51.mp3____12.9(44.04)__ดาวน์โหลด
10.ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา30-6-51.mp3_12.8(43.55)__ดาวน์โหลด
11.ตัณหา-อุปาทาน1-6-51.mp3_____12.1(41.36)__ดาวน์โหลด
12.ภว-ชาติ-ชรามรณะ7-6-51.mp3___12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
13.การเห็นสมณะ21-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
14.ปลุกศรัทธา9-6-51.mp3_______12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
15.สงเคราะห์ญาติ8-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
16.ใกล้วันอาสาฬหบูชา12-6-51.mp3_12.3(42.18)__ดาวน์โหลด
17.พรนางวิสาขา 10 19-7-51.mp3___12.5(42.51)__ดาวน์โหลด
18.เส้นทางชีวิต21-7-51.mp3______12.1(41.23)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

เปิดแล้ว www.bunchuay.com

เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่าน

ขณะนี้เว็บไซต์ใหม่เปิดแล้ว เข้าไปชมได้ที่

www.bunchuay.com

รับฟังรายการ"ธรรมะคลายทุกข์" ผ่านวิทยุออนไลน์แบบสดๆ ได้เร็วๆนี้

และแฟนประจำยังสามารถดาวน์โหลดธรรมบรรยายได้เช่นเดิม ทั้ง ที่นี่และเว็บใหม่


ขออนุโมทนา

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
10 เมษายน 2553