วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

Dhamma Klay Took Vol.59


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ชนกกรรม-อุปัตถัมภกกรรม5-3-52.mp3__25.1(53.38)__ดาวน์โหลด
02..อุปปปีฬก-อุปาฆาต6-3-52.mp3______20.3(43.22)__ดาวน์โหลด
03.อุปฆาต-ครุก.7-4-52.mp3__________20.4(43.33)__ดาวน์โหลด
04.อาสัน-อาจิณ-กตัฏ-ทิฏฐ9-4-52.mp3___20.4(43.35)__ดาวน์โหลด
05.ทิฏฐธัม-อุป-อปรา.11-4-52.mp3______20.6(44.01)__ดาวน์โหลด
06.กรรมให้ผล 12-4-52.mp3__________25.8(55.03)__ดาวน์โหลด
07.อกุศลกายกรรม14-4-52.mp3________21.6(46.10)__ดาวน์โหลด
08.อกุศลวจีกรรม 16-4-52.mp3________20.3(43.19)__ดาวน์โหลด
09.มโนทุจริต-และบุญทาน 18-4-52.mp3__20.9(44.47)__ดาวน์โหลด
10.ปุญญกิริยาวัตถุ 19-4-52.mp3_______24.8(53.00)__ดาวน์โหลด
11.ทางพรหมโลก21-4-52.mp3________20.5(43.47)__ดาวน์โหลด
12.เริ่มวิปัสสนา25-4-52.mp3_________20.4(43.42)__ดาวน์โหลด
13.นามรูปปริจเฉทญาณ27-4-52.mp3____19.8(42.27)__ดาวน์โหลด
14.ญาณ 16 , 28-4-52.mp3__________19.6(41.57)__ดาวน์โหลด
15.รู้จักธรรมะ29-4-52.mp3__________20.1(43.03)__ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันวิสาข2-5-52.mp3________19.2(42.09)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 58

Dhamma Klay Took Vol.58


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.การฝึกจิต7-2-52__________18.6(39.51)_____ดาวน์โหลด
02.งานไม่อากูล8-2-52________2306(50.21)____ดาวน์โหลด
03.ปรารภธรรมปฏิบัติ11-2-52____18.8(40.10)_____ดาวน์โหลด
04.การให้ธรรมเป็นทาน14-2-52___19.2(40.58)_____ดาวน์โหลด
05.มรณานุสสติกถา15-2-52_____24.5(52.21)_____ดาวน์โหลด
06.การข้ามโอฆะ 16-2-52______19.9(42.30)_____ดาวน์โหลด
07.เทวตานุสสติ17-2-52_______20.49(43.43)_____ดาวน์โหลด
08.ทาง 7 สาย 18-2-52________20.3(43.18)_____ดาวน์โหลด
09.อธิปไตย 24-2-52_________20.4(43.33)_____ดาวน์โหลด
10.ความอดทน25-2-52_______20.4(43.32)_____ดาวน์โหลด
11.การคบคนเป็นมงคล26-2-52___20.3(43.24)_____ดาวน์โหลด
12.อนุสสติ-อรหํ-2-3-52________20.0(42.52)_____ดาวน์โหลด
13.ปฏิบัติธรรม7-3-52__________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
14.พุทธคุณ8-3-52____________24.5(42.20)_____ดาวน์โหลด
15.เริ่มกรรมทีปนี11-3-52________18.8(40.06)_____ดาวน์โหลด
16.พุทธานุสสติ12-3-52________19.3(41.11)_____ดาวน์โหลด
17.กรรม 3 หมวด 14-3-52________21.0(44.50)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 57

Dhamma Klay Took Vol.57


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.สามัคคีธรรมปฏิบัติ10-12-51.mp3______20.9(44.42)____ดาวน์โหลด
02.อานุภาพแห่งบุญ15-12-51.mp3_______19.3(41.10)____ดาวน์โหลด
03.การประพฤติธรรม 27-12-51.mp3______19.8(42.19)____ดาวน์โหลด
04.ปรารภความประมาท2-1-52.mp3______19.2(41.00)____ดาวน์โหลด
05.การบำรุงมารดาบิดา3-1-52.mp3______20.85(44.29)____ดาวน์โหลด
06.ธรรมอยู่ที่การปฏิบัติ4-1-52.mp3______21.99(46.54)____ดาวน์โหลด
07.อุบายดับทุกข์5-1-52.mp3__________19.7(42.10)____ดาวน์โหลด
08.อุบายดับทุกข์02,6-1-52.mp3________20.0(42.50)____ดาวน์โหลด
09.อุบายดับทุกข์7-1-52.mp3__________20.0(42.48)____ดาวน์โหลด
10.ดับทุกข์ที่อิริยาบถ8-1-52.mp3_______19.8(42.18)____ดาวน์โหลด
11.อบรมอิริยาบถ 10-1-52.mp3________20.2(43.12)____ดาวน์โหลด
12.อบรมทาน ศีล ภาวนา 28-1-52.mp3___20.9(44.41)____ดาวน์โหลด
13.กัมของสุปปพุทธ 29-1-52.mp3______20.8(43.49)____ดาวน์โหลด
14.เตรียมตัวพร้อม31-1-52.mp3_______21.11(45.03)____ดาวน์โหลด
15.โคปกโมคคัลลานะ1-2-52.mp3_____23.03(49.08)____ดาวน์โหลด
16.คบมิตรดีและไม่ดีต่างกัน3-2-52.mp3__18.6(39.51)____ดาวน์โหลด
17.พุทธอุทาน5-2-52.mp3__________18.8(40.08)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย