วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 71
Dhamma Klay Took Vol.71


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อานาปานัสสติ 6-9-53______43.25______ดาวน์โหลด
02.เดินจงกรม 7-9-53_________43.34______ดาวน์โหลด
03.เดินและนั่ง 7-9-53_________41.55______ดาวน์โหลด
04.การละวิปัลลาสธรรม4.25-8-53__58.44______ดาวน์โหลด
05.การละธุลีคือกิเลส 28-8-53___46.20______ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์การฟังธรรม________50.26______ดาวน์โหลด
07.กัณฑกเทพบุตร 30-8-53_____41.39______ดาวน์โหลด
08.ภัททสามเณร 1-9-53________42.50______ดาวน์โหลด
09.ฟังเรื่องศีล 4-9-53__________43.42______ดาวน์โหลด
10.ความเคารพสามัคคี 26-8-53____39.21______ดาวน์โหลด
11.อบรมการเจริญสติ 9-9-53______41.46______ดาวน์โหลด
12.อบรมการปฏิบัติ 9-9-53_______43.22______ดาวน์โหลด
13.ตอบปัญหาธรรม10-9-53______39.47______ดาวน์โหลด
14.ธัมมิกอุบาสก 11-9-53________45.11______ดาวน์โหลด
15.ธรรมปฏิบัติ 12-9-53_________47.54______ดาวน์โหลด
16.อบรมปฏิบัติธรรม 14-9-53_____42.25______ดาวน์โหลด
17.เจริญสติปฏิบัติธรรม 14-9-53___45.45______ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 70
Dhamma Klay Took Vol.70


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ความว่าง่าย 7-6-53___________43.28_____ดาวน์โหลด
02.อบรมจิตปฏิบัติ8-6-53_________43.00_____ดาวน์โหลด
03.สันตติบรรลุธรรม9-6-53________41.17_____ดาวน์โหลด
04.การคบคนต้องเลือก 10-6-53_____43.55_____ดาวน์โหลด
05.การแสวงหาวิเวก12-6-53_______44.00_____ดาวน์โหลด
06.ที่พึ่งของชาวนา 13-6-53_______52.20_____ดาวน์โหลด
07.คุณธรรมพระเถระ15-6-53_______46.41_____ดาวน์โหลด
08.เรื่องนีวรณ์ 5. 16-6-53_________43.49_____ดาวน์โหลด
09.การวางจิตอย่างไร 9-8-53_______43.54_____ดาวน์โหลด
10.พระสุนทรีเถรี20-6-53__________48.57_____ดาวน์โหลด
11.ความชนะความแพ้ 7-8-53_______44.02_____ดาวน์โหลด
12.การละวิปัลลาส4. 27-6-53_______51.52_____ดาวน์โหลด
13.นาถกรณธรรม 13-8-53_________42.33_____ดาวน์โหลด
14.ปัญหาอาฬาวกยักข์ 14-8-53______43.55_____ดาวน์โหลด
15.ประเพณีงานบวช 28-6-53_______44.35_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาความสงบ 2-6-53______42.54_____ดาวน์โหลด
17.วชิรภิกษุณีสูตร 19-8-53________42.39_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย