วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77
Dhamma Klay Took Vol.77

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.วันวิสาขบูชา11-5-54_______45.32____ดาวน์โหลด
02.สมบัติของอุบาสก 13-5-54___44.29____ดาวน์โหลด
03.วจีทุจริต-สุจริต18-5-54______43.47____ดาวน์โหลด
04.โสณทีณฑพราหมณ์21-5-54__44.29____ดาวน์โหลด
05.วิชชาและจรณะ 22-5-54_____47.07____ดาวน์โหลด
06.วนโรปมสูตร 24-5-54_______44.05____ดาวน์โหลด
07.ปรารภวันอัฏฐมีบูชา 26-5-54__43.57____ดาวน์โหลด
08.ปฏิบัติธรรม 29-5-54 ________51.32____ดาวน์โหลด
09.ลักษณะ 3 .2-6-54__________41.59____ดาวน์โหลด
10.อาพาธสูตร สัญญา10. 4-6-54__45.50____ดาวน์โหลด
11.ทุกข์ 3 อย่าง 6-6-54__________42.43____ดาวน์โหลด
12.อนัตตานุปัสสนา 7-6-54_______44.46____ดาวน์โหลด
13.วิปัสสนาญาณ10 8-6-54_______44.01____ดาวน์โหลด
14.วิปัสสนาเบื้องตัน 13-6-54______43.10____ดาวน์โหลด
15.วิปัสสนาเบื้องตัน 14-6-54______43.32____ดาวน์โหลด
16.วิปัสสนูปกิเลส15-6-54_________44.48____ดาวน์โหลด
17.วิปัสสนูปกิเลสตอนจบ19-6-54___44.05____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76
Dhamma Klay Took Vol.76


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ตนเป็นที่พึ่ง 20-4-54________44.13____ดาวน์โหลด
02.เจริญสติ 23-4-54___________48.00____ดาวน์โหลด
03.นางจาปาออกบวช 24-4-54___52.10____ดาวน์โหลด
04.บุคคล ๔ 25-4-54___________45.04____ดาวน์โหลด
05.พระมาลัยไปสวรรค์ 26-4-54__43.45____ดาวน์โหลด
06.พระมาลัยตอบปัญหา 27-4-54_42.20____ดาวน์โหลด
07.ชื่อพระอินทร์ 7 อย่าง 28-4-54_42.34____ดาวน์โหลด
08.สามัญญผลสูตร 30-4-54______45.50____ดาวน์โหลด
09.ปรารภอบรมจิต 1-5-54_______46.44____ดาวน์โหลด
10.เพื่อนหญิงวิสาขา 3-5-54______44.03____ดาวน์โหลด
11.การรักษาจิต 4-5-54_________44.25____ดาวน์โหลด
12.อนาถบิณฑิโกวาท 5-5-54____42.47____ดาวน์โหลด
13.อัมพัฎฐสูตร 7-5-54_________44.36____ดาวน์โหลด
14.สร้างบารมีและการปฏิบัติ 8-5-54_54.40____ดาวน์โหลด
15.ไม่ควรประมาท 9-5-54________43.36____ดาวน์โหลด
16.ทุจริตและสุจริต 10-5-54_______44.12____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย