วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65
Dhamma Klay Took Vol.65เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระติสสะ 5-4-53_______20.1(42.59)______ดาวน์โหลด
02.ภิกษุ 500 รูป 6-4-53_____19.6(42.01)______ดาวน์โหลด
03.พระอยากสึก 7-4-53______20.6(44.03)______ดาวน์โหลด
04.ความรู้คุณผู้มีคุณ 9-4-53___20.8(44.28)______ดาวน์โหลด
05.ปัญหาสุภัททะ 11-4-53____25.5(54.35)______ดาวน์โหลด
06.กรรมนายจุนนทะ12-4-53___20.4(43.43)______ดาวน์โหลด
07.ธรรมเจดีย์14-4-53______20.4(43.37)______ดาวน์โหลด
08.ทีฆนขสูตร 16-4-53______20.2(43.06)______ดาวน์โหลด
09.สิงคาลกมานพ 18-4-53____23.1(49.21)______ดาวน์โหลด
10.เขมกอุบาสก 19-4-53_____20.9(44.43)______ดาวน์โหลด
11.เทวหิตพราหมณ์ 20-4-53___20.2(43.10)______ดาวน์โหลด
12.ทิศ 6 ประการ 25-4-53_____23.0(49.07)______ดาวน์โหลด
13.อตุลอุบาสก 26-4-53______20.5(43.48)______ดาวน์โหลด
14.นายสากฏิกอุบาสก 29-4-53__20.6(44.05)______ดาวน์โหลด
15.เมณฑกเศรษฐี 4-5-53______19.4(41.27)______ดาวน์โหลด
16.เมณฑกเศรษฐี 9-5-53______25.1(53.39)______ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 64

Dhamma Klay Took Vol.64

เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระปิโลติกเถระ 23-2-53____17.7(43.21)
____ดาวน์โหลด
02.อย่าอวดดี 24-2-53________17.0(41.39)____ดาวน์โหลด
03.เพื่อนดี 25-2-53__________17.5(42.53)____ดาวน์โหลด
04.ก่อนปฏิบัติ27-2-53________17.2(42.06)____ดาวน์โหลด
05.ปฏรูปเทส 28-2-53________20.1(49.01)____ดาวน์โหลด
06.หลังปลงสังขาร 1-3-53______17.6(43.02)____ดาวน์โหลด
07.กรรม 3 อย่าง 2-3-53________17.4(42.28)____ดาวน์โหลด
08.พระสาคตเถระ 3-3-53________18.0(43.56)____ดาวน์โหลด
09.พระสาคตเถระ 6-3-53________17.3(42.20)____ดาวน์โหลด
10.คติภพคามณี 5-3-53________13.6(33.20)____ดาวน์โหลด
11.เจริญโพชฌงค์ 7-3-53________22.2(43.47)____ดาวน์โหลด
12.คำถามขานุสโสณี 9-3-53______16.9(42.22)____ดาวน์โหลด
13.อุบาสก 5 คน 11-3-53________16.7(40.12)____ดาวน์โหลด
14.ไม้เท้าของคนเฒ่า 12-3-53____17.15(41.49)____ดาวน์โหลด
15.พระเจ้าเนมิราช 15-3-53_______18.0(43.54)____ดาวน์โหลด
16.ปัญหาพระอานนท์3-4-53______17.4(42.38)____ดาวน์โหลด
17.วันกตัญญู 2-4-53___________19.1(46.38)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 63

Dhamma Klay Took Vol.63


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.วังคีสะตอน 01. 11-1-53_____17.7(43.23)___________ดาวน์โหลด
02.ความโกรธ 30-1-53_______18.3(44.47)___________ดาวน์โหลด
03.อิริยสัจจะ1-2-53__________17.2(42.10)___________ดาวน์โหลด
04.สัมมาทิกฺฐิ 2-2-53________16.8(41.03)___________ดาวน์โหลด
05.การดูจิต3-2-53__________17.5(42.47)___________ดาวน์โหลด
06.เรื่องแผ่นดิน4-2-53_______17.3(42.22)___________ดาวน์โหลด
07.หลักบัณฑิต 6-2-53________17.3(42.15)__________ดาวน์โหลด
08.อยู่กับปัจจุบัน 11-2-53______17.6(42.57)__________ดาวน์โหลด
09.วิปัสสนา 11-2-53_________17.8(423.37)_________ดาวน์โหลด
10.มรณานุสสติกถา13-2-53_____18.4(44.58)__________ดาวน์โหลด
11.คำสัตย์คำจริง 14-2-53_______22.1(54.02)_________ดาวน์โหลด
12.สมบัติของอุบสก 15-2-53_____17.8(43.24)_________ดาวน์โหลด
13.สมบัติของอุบาสก 16-2-53____17.9(43.42)_________ดาวน์โหลด
14.สังโยชน์ 18-2-53__________17.8(43.37)_________ดาวน์โหลด
15.จะปฏิบัติอย่างไร 20-2.-53_____18.0(44.01)________ดาวน์โหลด
16.ภิกษุปรารภวิปัสสนา 21-2-53____20.9(51.00)_______ดาวน์โหลด
17.อานันทเศรษฐี 22-2-53_______18.1(44.19)________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย