วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 4 แก้

เรื่อง_________________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)

01.ผู้มีบุญอันได้ทำแล้ว________9.0MB.(38.39)____ดาวน์โหลด
02.อภิณหปัจจเวขขณะ________10.9MB.(46.35)___ดาวน์โหลด
03.อบรมแนวการเจริญวิปัสสนา_____9.0MB.(38.39)____ดาวน์โหลด
04.อารมณ์กรรมฐาน_________9.1MB.(39.08)____ดาวน์โหลด
05.รอยกรรม______________9.4MB.(40.19)____ดาวน์โหลด
06.อารมณ์ปฏิบัติ___________9.8MB.(41.59)____ดาวน์โหลด
07.อุปสมานุสสติ___________14.5MB.(62.05)____ดาวน์โหลด
08.อบรมภาคปฏิบัติ_________8.9MB.(38.50)____ดาวน์โหลด
09.อุปถัมภ-อุปปิฬกกรรม_____10.0MB.(42.43)____ดาวน์โหลด
10.อุปปิฬก-อุปฆาตกรรม_____10.5MB.(45.11)____ดาวน์โหลด
11.ทาสของพระรัตนตรัย______8.7MB.(37.27)____ดาวน์โหลด
12.รอยกรรม____________14.3MB.(61.20)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่ายวันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 3 แก้
เรื่อง______________ขนาดไฟล์(ความยาวนาที)

01.เริ่มจูฬปันถก6-1-46_____9.0MB.(38.46)___ดาวน์โหลด
02.จูฬปันถก ตอน2 7-1-46___9.2MB.(39.22)___ดาวน์โหลด
03.จูฬบันถกตอนจบ 8-1-46___8.9MB.(38.04)___ดาวน์โหลด
04.การหมุนเวียนแห่งกรรม_____8.8MB.(37.34)___ดาวน์โหลด
05.โทษของสุรา6 9-1-46____8.7MB.(37.08)___ดาวน์โหลด
06.บรรยายตอบปัญหา______01.3MB.(05.48)___ดาวน์โหลด
07.อุบายคลายทุกข์ในรูป-นาม___17.6MB.(75.21)___ดาวน์โหลด
08.เริ่มปฏิบัติธรรม 10-1-46___8.1MB.(34.46)___ดาวน์โหลด
09.วัมมิกสูตร 4-1-46______9.9MB.(42.30)___ดาวน์โหลด
10.เหตุให้เกิดวิปัสสนา_______9.7MB.(41.31)___ดาวน์โหลด
11.อบรมเริ่มวิปัสสนา_______10.2MB.(43.42)___ดาวน์โหลด
12.อยู่แบบผาสุข_________9.2MB.(39.20)___ดาวน์โหลด
13.เล่าเรื่องอินเดีย_________9.9MB.(42.24)___ดาวน์โหลด
14.เพลงลาวดวงเดือน_______0.82MB.(03.30)__ดาวน์โหลด

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 2 แก้


เรื่อง ________________ขนาดไฟล์(ความยาวนาที)

01.บรรยายวิปัสสนา___________10.3MB.(44.20)______ดาวน์โหลด
02.ธรรมของสัตบุรุษ7 ประการ______9.7MB.(41.34)______ดาวน์โหลด
03.การแสวงหาและธรรมะปิดบังไตรลักษณ์_10.1MB.(43.08)__ดาวน์โหลด
04.ปรารภการปฏิบัติ__________9.6MB.(41.05)________ดาวน์โหลด
05.ความสวัสดี____________10.3MB.(44.10)________ดาวน์โหลด
06.มัฏฐกุณฑลี____________10.6MB.(45.38)________ดาวน์โหลด
07.เริ่มต้นกรรมฐาน__________10.4MB.(44.38)_______ดาวน์โหลด
08.อุบายแก้ง่วง 8 ประการ______10.7MB.(45.39)_______ดาวน์โหลด
09.สุภัททะ 13ก.ย._________10.8MB.(46.06)_________ดาวน์โหลด
10.ทุกข์ของปฏาจาราและวิสาขา____8.9MB.(38.08)_____ดาวน์โหลด
11.การแสดงเทศนา2_________9.6MB.(40.58)________ดาวน์โหลด
12.ความกตัญญรู้คุณ_________9.3MB.(39.41)________ดาวน์โหลด
13.เรื่องลูกกับพ่อแม่6-10-50____10.2MB.(43.50)______ดาวน์โหลด
14.ธรรมเจดีย์สูตร10-10-50____10.0MB.(42.59)______ดาวน์โหลด
15.ใกล้วันปวารณา15-10-50____9.9MB.(42.23)_______ดาวน์โหลด