วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 59

Dhamma Klay Took Vol.59


เรื่อง ___________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ชนกกรรม-อุปัตถัมภกกรรม5-3-52.mp3__25.1(53.38)__ดาวน์โหลด
02..อุปปปีฬก-อุปาฆาต6-3-52.mp3______20.3(43.22)__ดาวน์โหลด
03.อุปฆาต-ครุก.7-4-52.mp3__________20.4(43.33)__ดาวน์โหลด
04.อาสัน-อาจิณ-กตัฏ-ทิฏฐ9-4-52.mp3___20.4(43.35)__ดาวน์โหลด
05.ทิฏฐธัม-อุป-อปรา.11-4-52.mp3______20.6(44.01)__ดาวน์โหลด
06.กรรมให้ผล 12-4-52.mp3__________25.8(55.03)__ดาวน์โหลด
07.อกุศลกายกรรม14-4-52.mp3________21.6(46.10)__ดาวน์โหลด
08.อกุศลวจีกรรม 16-4-52.mp3________20.3(43.19)__ดาวน์โหลด
09.มโนทุจริต-และบุญทาน 18-4-52.mp3__20.9(44.47)__ดาวน์โหลด
10.ปุญญกิริยาวัตถุ 19-4-52.mp3_______24.8(53.00)__ดาวน์โหลด
11.ทางพรหมโลก21-4-52.mp3________20.5(43.47)__ดาวน์โหลด
12.เริ่มวิปัสสนา25-4-52.mp3_________20.4(43.42)__ดาวน์โหลด
13.นามรูปปริจเฉทญาณ27-4-52.mp3____19.8(42.27)__ดาวน์โหลด
14.ญาณ 16 , 28-4-52.mp3__________19.6(41.57)__ดาวน์โหลด
15.รู้จักธรรมะ29-4-52.mp3__________20.1(43.03)__ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันวิสาข2-5-52.mp3________19.2(42.09)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น