วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 28
DhammaKlayTook Vol.28

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
วันมาฆบูชา___________9.4(41.34)__ดาวน์โหลด
02.การทำบุญบูชา_________9.4(40.09)__ดาวน์โหลด
03.กรรมทวาร___________10.1(43.23)__ดาวน์โหลด
04.มโนกรรมสุจริต__________10.1(43.19)__ดาวน์โหลด
05.การกำหนดจิต__________10.5(45.08)__ดาวน์โหลด
06.การเข้าถึงธรรม__________16.6(71.03)__ดาวน์โหลด
07.ปรารภธรรมปฏิบัติ_________9.9(42.20)__ดาวน์โหลด
08.ปรารภความเพียร_________10.1(43.10)__ดาวน์โหลด
09.ทิศ ๖ ______________9.9(42.37)__ดาวน์โหลด
10.อุบายการปฏิบัติ__________9.5(40.55)__ดาวน์โหลด
11.บรรยายภาคปฏิบัติ_________10.0(42.40)__ดาวน์โหลด
12.อาหาร๔ _____________10.8(46.28)__ดาวน์โหลด
13.การศึกษา_____________10.5(45.01)__ดาวน์โหลด
14.พระนาลกะเถระ__________10.3(44.10)__ดาวน์โหลด
15.ยสเศรษฐี_____________10.1(43.17)__ดาวน์โหลด
16.ชฏิล3พี่น้อง____________10.2(42.41)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 27
DhammaKlayTook Vol.27

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.
อาพาธธรรม__________10.3(43.09)___ดาวน์โหลด
02.พระโสลก___________10.4(43.30)___ดาวน์โหลด
03.ธัมมารามเถระ_________10.1(42.36)___ดาวน์โหลด
04.กถาวัตถุ____________10.5(44.03)___ดาวน์โหลด
05.อบรมจิต____________10.4(43.52)___ดาวน์โหลด
06.อบรมจิตปฏิบัติ 1________10.2(43.02)___ดาวน์โหลด
07.อบรมจิตปฏิบัติ 2________10.3(43.20)___ดาวน์โหลด
08.อบรมวิปัสสนา__________10.1(42.18)___ดาวน์โหลด
09.อบรมการปฏิบัติ 1________11.0(46.11)___ดาวน์โหลด
10.อบรมการปฏิบัติ 2________10.4(43.35)___ดาวน์โหลด
11.อบรมการปฏิบัติ 3________10.2(43.00)___ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต_____________10.2(42.52)___ดาวน์โหลด
13.อานิสงส์เมตตา__________10.3(43.12)___ดาวน์โหลด
14.อุบายปฏิบัติ___________10.2(42.59)___ดาวน์โหลด
15.อบรมธรรมปฏิบัติ_________10.6(44.37)___ดาวน์โหลด
16.กรรม_______________9.9(41.46)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 26

เรื่อง__________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.กรรมของพระพุทธเจ้า
________10.6(45.07)__ดาวน์โหลด
02.ความสวัสดี____________10.2(43.08)__ดาวน์โหลด
03.รอยกรรม1_____________10.0(42.47)__ดาวน์โหลด
04.รอยกรรม2_____________9.9(42.32)__ดาวน์โหลด
05.
เศรษฐีไม่มีบุตร___________10.2(43.44)__ดาวน์โหลด
06.อยู่ใกล้บัณฑิต___________9.9(42.08)__ดาวน์โหลด
07.สมาธิกับวิปัสสนา___________14.1(61.23)__ดาวน์โหลด
08.ธรรมทายาท_____________11.7(50.11)__ดาวน์โหลด
09.ปัญหาธรรม______________10.1(43.01)__ดาวน์โหลด
10.ลูกกับพ่อแม่______________10.5(44.57)__ดาวน์โหลด
11.ธรรมปฏิบัติ______________10.8(46.15)__ดาวน์โหลด
12.การกำหนดวิปัสสนา___________10.9(46.36)__ดาวน์โหลด
13.ธรรมคือหน้าที่______________10.5(45.04)__ดาวน์โหลด
14.พูดเรื่องจิต_______________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด
15.ธุลีคือกิเลส_______________10.1(43.20)__ดาวน์โหลด
16.กรรมของพระสีวลี____________10.3(44.04)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 25

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 25

เรื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.บุญเกิดจากจิต
________9.2(39.18) __ดาวน์โหลด
02.อุบายการปฏิบัติ
_______9.6(41.07)__ ดาวน์โหลด
03.ขันธ๕
____________9.9(42.24)__ ดาวน์โหลด
04.ปรารภการปฏิบัติ
_______9.6(41.10)__ ดาวน์โหลด
05.ผู้ไม่ลืมคุณ
__________9.4(40.11)__ ดาวน์โหลด
06.ผู้ไม่คะนองตน
_________9.8(42.03)__ ดาวน์โหลด
07.สชาติกปัญญา
_________10.1(43.01)__ ดาวน์โหลด
08.จะปฏิบัติอย่างไร
________9.7(41.20)__ ดาวน์โหลด
09.เรื่องปฏิบัติ
___________9.6(40.58)__ ดาวน์โหลด
10.สัมมาสมาธิ
___________9.6(41.11)__ ดาวน์โหลด
11.อบรมธรรมภาคปฏิบัติ_______10.2(43.33)__ ดาวน์โหลด
12.การกำหนด ตอนอายตนะ______15.6(66.36) __ ดาวน์โหลด
13.คุณธรรมของพระเถระ_______14.2(61.48)__ ดาวน์โหลด
14.ปรารภการปฏิบัติ_________10.3(43.08)__ ดาวน์โหลด
15.อบรมปฏิบัติ___________11.1(47.28) __ ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย