วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75
Dhamma Klay Took Vol.75


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.อยู่ด้วยปัญญา 9-3-54_________42.25____ดาวน์โหลด
02.ปรารภกรรม 12-3-54_________40.33____ดาวน์โหลด
03.นำปฏิบัติวิปัสสนา 13-3-54_____48.33____ดาวน์โหลด
04.ขันติกถา 14-3-54____________42.13____ดาวน์โหลด
05.ความเจริญความเสื่อม 16-3-54___42.51____ดาวน์โหลด
06.พุทธอุทานธรรม 17-3-54------------42.35____ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 28-3-54______39.11____ดาวน์โหลด
08.ธรรมที่ควรพิจารณา 29-3-54____43.18____ดาวน์โหลด
09.ธรรมที่ฝึกดีแล้ว 30-3-54_______42.05____ดาวน์โหลด
10.มานเกิดตระกูลต่ำ2-4-54_______44.13____ดาวน์โหลด
11.ภิกษุณีทิพจักขุ 3-4-54_________49.52____ดาวน์โหลด
12.บุญจิตตคฤหบดี 9-4-54________44.39____ดาวน์โหลด
13.บุญประเพณี 10-4-54__________52.47____ดาวน์โหลด
14.วัฒนธรรมไทย 12-4-54________44.06____ดาวน์โหลด
15.จักร์4 14-4-54_______________44.12____ดาวน์โหลด
16.อารมณ์ปฏิบัติธรรม 17-4-54____53.03____ดาวน์โหลด
17.กรรมนางอิสิทาสี 19-4-54______42.38 ____ดาวน์โหลด

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74
Dhamma Klay Took Vol.74


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.เหตุความเจริญ 4. 27-1-54_____41.20___ ดาวน์โหลด
02.เหตุเกิดความเพียร29-1-54______40.18___ดาวน์โหลด
03.แรงกรรมพระสีวลี 30-1-54_______49.30__ดาวน์โหลด
04.การคบหาพระราหุล 31-1-54_____39.05___ดาวน์โหลด
05.คำว่าผู้มีคุณ 1-2-54____________40.16___ดาวน์โหลด
06.อบรมปฏิบัติธรรม 1-2-5_________42.30___ดาวน์โหลด
08.ให้ธรรมเป็นทาน 4-2-54_________42.38___ดาวน์โหลด
09.การให้ปัญญา 5-2-54___________40.03___ดาวน์โหลด
10อารมณ์ของสติ 15-2-54__________42.55___ดาวน์โหลด
11.อารมณ์ของสติ 16-2-54__________41.22___ดาวน์โหลด
12.อัปปมาทธรรม 19-2-54__________50.42___ดาวน์โหลด
13.เหตุให้อายุยืน 20-2-54__________42.58____ดาวน์โหลด
14.อานิสงส์การสวดมนต28-2-54์____40.01____ดาวน์โหลด
15.การสั่งสมบุญ 1-3-54___________41.32_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาจิต 2-3-54____________41.32_____ดาวน์โหลด
17.ธรรมทำให้งาม 3-3-54__________38.19____ดาวน์โหลด
18.การรักตน 7-3-54______________41.24____ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73
Dhamma Klay Took Vol.73


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ธรรมะจากเต่า20-10-53___________43.27___ดาวน์โหลด
02.ทานที่มีผลมากและน้อย25-10-53___43.30___ดาวน์โหลด
03.ทานเป็นมงคล 26-10-53__________41.24___ดาวน์โหลด
04.อานิสงส์ทาน 5 ประการ 27-10-53___43.38___ดาวน์โหลด
05.นางอุมมาทันตี 1-11-53___________42.50___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์ทาน 2-11-53____________44.31___ดาวน์โหลด
07.ความเสื่อมและเจริญ 3-11-53______42.31___ดาวน์โหลด
08.ตอนอิริยาบถนั่ง 6-11-53__________44.42___ดาวน์โหลด
09.ลักษณพาลและบัณฑิต 8-11-53____43.28___ดาวน์โหลด
10.ไม่ครบคนพาลคบบัณฑิต 9-11-53__43.57___ดาวน์โหลด
11.คนจนของพระอริยเจ้า18-10-53____41.14___ดาวน์โหลด
12.เหตุให้รูปงามและไม่งาม19-10-53__42.29___ดาวน์โหลด
13.ปรารภภัยไม่ประมาท11-11-53_____43.55___ดาวน์โหลด
14.อบรมโยนิโสมนสิการ 7-11-53_____69.53___ดาวน์โหลด
15.ศีลธรรม 18-11-53______________44.36___ดาวน์โหลด
16.ศรัทธา13-11-53 ที่อโรคยา________60.07___ดาวน์โหลด
17.กรรม 17-10-53 ปาฐกถาแห่งประเทศไทย_ 28.35___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะชุดอื่นๆ อัพเดทใหม่ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.bunchuay.com