วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75
Dhamma Klay Took Vol.75


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.อยู่ด้วยปัญญา 9-3-54_________42.25____ดาวน์โหลด
02.ปรารภกรรม 12-3-54_________40.33____ดาวน์โหลด
03.นำปฏิบัติวิปัสสนา 13-3-54_____48.33____ดาวน์โหลด
04.ขันติกถา 14-3-54____________42.13____ดาวน์โหลด
05.ความเจริญความเสื่อม 16-3-54___42.51____ดาวน์โหลด
06.พุทธอุทานธรรม 17-3-54------------42.35____ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 28-3-54______39.11____ดาวน์โหลด
08.ธรรมที่ควรพิจารณา 29-3-54____43.18____ดาวน์โหลด
09.ธรรมที่ฝึกดีแล้ว 30-3-54_______42.05____ดาวน์โหลด
10.มานเกิดตระกูลต่ำ2-4-54_______44.13____ดาวน์โหลด
11.ภิกษุณีทิพจักขุ 3-4-54_________49.52____ดาวน์โหลด
12.บุญจิตตคฤหบดี 9-4-54________44.39____ดาวน์โหลด
13.บุญประเพณี 10-4-54__________52.47____ดาวน์โหลด
14.วัฒนธรรมไทย 12-4-54________44.06____ดาวน์โหลด
15.จักร์4 14-4-54_______________44.12____ดาวน์โหลด
16.อารมณ์ปฏิบัติธรรม 17-4-54____53.03____ดาวน์โหลด
17.กรรมนางอิสิทาสี 19-4-54______42.38 ____ดาวน์โหลด

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น