วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23
Dhamma Klay Took Vol.23

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.กายกรรม 17-5-47.mp3________41.18______ ดาวน์ โหลด
02.การบูชา29-5-47.mp3________42.29______ ดาวน์ โหลด
03.ขันธ์ ๕ -15-6-47.mp3________42.08______ ดาวน์ โหลด
04.ความไม่มีโรค21-5-47.mp3_____39.44______ ดาวน์ โหลด
05.คารวธรรม 6 5-4-47.mp3______41.43______ ดาวน์ โหลด
06.ทานศีล10-5-47.mp3_________37.47______ ดาวน์ โหลด
07.ทำบุญกันเถอะ9-6-47.mp3______38.36______ ดาวน์ โหลด
08.ทำบุญช้า7-4-47.mp3_________41.39______ ดาวน์ โหลด
09.ปรารภการปกครอง17-6-47.mp3___41.27______ ดาวน์ โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ4-5-47.mp3_____40.07______ ดาวน์ โหลด
11.ปาริสุทธิศีล4 6-4-47.mp3_______40.01______ ดาวน์ โหลด
12.พระเตมีย์24-4-47.mp3_________35.17______ ดาวน์ โหลด
13.พระปุณณเถระ(2)30-4-47.mp3____41.57______ ดาวน์ โหลด
14.พระปุณณะเถระ29-4-47.mp3_____42.22______ ดาวน์ โหลด
15.มรีจิกัมมัฏฐาน22-5-47.mp3______43.12______ ดาวน์ โหลด
16.ราหุล24-5-47.mp3____________38.51______ ดาวน์ โหลด
17.เริ่มต้นปฏิบัติ8-5-47.mp3________42.10______ ดาวน์ โหลด
18.เริ่มปฏิบัติ12-5-47.mp3_________40.50______ ดาวน์ โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22
Dhamma Klay Took Vol.22


เรื่อง________________________ความยาว:นาที

01.คุณธรรมของพระเถระ3-4-47.mp3_____(44.17)_____ดาวน์โหลด
02.การสร้างวัด7-4-47.mp3___________(42.58)_____ดาวน์โหลด
03.ธรรมปฏิบัติ23-3-47.mp3__________(43.06)_____ดาวน์โหลด
04.ฝึกปฏิบัติ18-3-47.mp3____________(43.59)_____ดาวน์โหลด
05.พยสนะ 5 อย่าง12-3-47.mp3________(41.43)_____ดาวน์โหลด
06.พระจักขุบาล20-3-47.mp3_________(44.15)_____ดาวน์โหลด
07.ภาคปฏิบัติ2-4-47.mp3____________(43.33)_____ดาวน์โหลด
08.ศีลธรรมไม่กลับมา16-3-47.mp3______(43.44)_____ดาวน์โหลด
09.อนิมิตธรรม22-3-47.mp3__________(43.32)_____ดาวน์โหลด
10.เอรกปัตตนาคราช13-3-47.mp3______(41.09)_____ดาวน์โหลด
11.พญางู ๔ ประเภท17-4-47.mp3_______(41.43)_____ดาวน์โหลด
12.ปรารภธรรม14-4-47.mp3__________(42.46)_____ดาวน์โหลด
13.ลกุณฏกภัททิย25-5-47.mp3________(42.11)_____ดาวน์โหลด
14.วันวิสาขะ27-5-47.mp3___________(42.31)_____ดาวน์โหลด
15.วันอัฎฐมีบูขา10-6-47.mp3_________(41.57)_____ดาวน์โหลด
16.อบรมธรรมปฏิบัติ5-6-47.mp3_______(42.10)_____ดาวน์โหลด
17.อุปกชีวก4-6-47.mp3____________(41.38)_____ดาวน์โหลด
18.ผู้รู้คุณ(สารีบุตร).mp3____________(30.08)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21
Dhamma Klay Took Vol.21


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.อานิสงส์แห่งการฟังธรรม11-12-46__45.32___ดาวน์โหลด
02.พุทธานุสสติ4-2-47___________38.02___ดาวน์โหลด
03.พราหมณ์พาวรี7-2-47_________39.30___ดาวน์โหลด
04.สารณียธรรม11-2-47__________47.20___ดาวน์โหลด
05.สารณิยธรรม12-2-47__________43.23___ดาวน์โหลด
06.ปรารภปฏิบัติ13-2-47__________43.39___ดาวน์โหลด
07.ปรารภการเจริญวิปัสสนา14-2-47___44.32___ดาวน์โหลด
08.ธรรมของสัตบุรุษ16-2-47________44.34___ดาวน์โหลด
09.ไปอินเดีย17-2-47____________42.59___ดาวน์โหลด
10.เวสารัชกรณ19-2-47___________43.00___ดาวน์โหลด
11.จตุธาตุววัตถาน20-2-47_________43.57___ดาวน์โหลด
12.พระโมฆราช21-2-47___________43.07___ดาวน์โหลด
13.มหาโกฏฐิต28-2-47___________43.05___ดาวน์โหลด
14.ลูกกับพ่อแม่8-3-47____________42.07___ดาวน์โหลด
15.การบูชาพระกัสสป6-4-47________42.46___ดาวน์โหลด
16.ความสวัสดี 10-4-47___________40.23___ดาวน์โหลด
17.สารานิยธรรม10-2-47__________44.54___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย