วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 14ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 14


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.กำหนดรูป เสียง กลิ่น รส __10.9(46.42)_ดาวน์โหลด
02.อบรมธรรมปฏิบัติ ______10.1(43.10)_ดาวน์โหลด
03.โผฏฐัพพารมณ์_______10.6(45.36)_ดาวน์โหลด
04.โผฏฐัพพารมณ์ ตอนจบ__10.4(44.35)_ดาวน์โหลด
05.อิริยาบถนั่ง __________10.2(43.34)_ดาวน์โหลด
06.เพื่อนแท้-เทียม______10.8(46.17)___ดาวน์โหลด
07.การเจริญอสุภะ ______10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
08.อบรมอิริยาบถ ______10.7(45.39)___ดาวน์โหลด
09.อิริยาบถนั่ง ________10.0(42.52)___ดาวน์โหลด
10.อบรมสติ อิริยาบถ_____10.4(44.31)___ดาวน์โหลด
11.อริยธรรม__________9.8(42.03)___ดาวน์โหลด
12.อานาปานัสสติ _____10.4(44.28)___ดาวน์โหลด
13.อบรมธรรมปฏิบัติ ___10.1(43.06)___ดาวน์โหลด
14.อบรมศีล 5 _______10.0(42.57)__ดาวน์โหลด
15.อบรมสติปัฏฐาน4____10.1(43.23)___ดาวน์โหลดเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 13ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 13


เื่รื่อง_____________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.พระกุมารกัสสป1___14.9(63.52)__ดาวน์โหลด
02.ปายาสิ ตอนจบ____15.0(63.52)__ดาวน์โหลด
03.มรีจิกรรมฐาน_____15.2(64.20)__ดาวน์โหลด
04.ปรารภธรรม ______14.4(64.51)__ดาวน์โหลด
05.ปรารภ มาร5______14.4(61.33)__ดาวน์โหลด
06.เริ่มต้นการเจริญสติ __14.44(61.30)_ดาวน์โหลด
07.เริ่มต้นวิปัสสนา ____14.5(61.46)__ดาวน์โหลด
08.เริ่มกายานุปัสสนา __14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
09.การเดินจงกรม ____14.4(61.53)__ดาวน์โหลด
10.อบรมอิริยาบถนั่ง___5(61.7)_____ดาวน์โหลด
11.อธิษฐานรวม______14.55(61.38)_ดาวน์โหลด
12.อบรมอิริยาบถนั่ง___14.4(62.04)__ดาวน์โหลด
13.นาถกรณธรรม10 ___14.3(61.47)__ดาวน์โหลด
14.เหตุให้เกิดวิปัสสนา__14.4(61.24)__ดาวน์โหลด
15.อุบายเจริญรูป-นาม__14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
16.ธรรมะกับเพลง _____4.3(61.49)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 12ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 12


เื่รื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีล_14.9(63.52)__ดาวน์โหลด
02.จิตตวิสุทธิ ตอน1______15.0(63.52)__ดาวน์โหลด
03.จิตตวิสุทธิ ตอน2______15.2(64.20)__ดาวน์โหลด
04.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอน1_______14.4(64.51)__ดาวน์โหลด
05.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอน2_______14.4(61.33)__ดาวน์โหลด
06.ทิฏฐิวิสุทธิ อิริยาบถเดิน___14.44(61.30)__ดาวน์โหลด
07.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ___14.5(61.46)__ดาวน์โหลด
08.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4__14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
09.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนพระรัตนตรัย_14.4(61.53)__ดาวน์โหลด
10.ทิฏฐิวิสุทธิ ตอนอิริยาบถ4___14.5(61.7)__ดาวน์โหลด
11.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนว่าด้วยปัจจัย_14.55(61.38)__ดาวน์โหลด
12.กังขาวีตรณวิสุทธิ ตอนเวทนา_14.4(62.04)__ดาวน์โหลด
13.กังขาวีตรณวิสุทธิ กำหนดอาการ_14.3(61.47)__ดาวน์โหลด
14.กังขาวีตรณวิสุทธิ เมตตากำหนด_14.4(61.24)__ดาวน์โหลด
15.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.4(61.45)__ดาวน์โหลด
16.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.3(61.49)__ดาวน์โหลด
17.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_12.4(61.23)__ดาวน์โหลด
18.มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ_14.1(53.08)__ดาวน์โหลด
19.ปฏิปทา ญาณทัสสน______14.4(61.42)__ดาวน์โหลด
20.ญาณทัสสนวิสุทธิ _______13.3(56.56)__ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 11

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 11


เื่รื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ปัจฉิมโพธิกาล 1____10.3(44.21)__ดาวน์โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล 2___10.7(45.45)__ดาวน์โหลด
03.ปัจฉิมโพธิกาล จบ__10.5(44.59)_ดาวน์โหลด
04.ธรรมะคลายทุกข์____10.1(43.16)_ดาวน์โหลด
05.ไปไหว้พระอินเดีย 1__9.8(41.55)__ดาวน์โหลด
06.ไปไหว้พระอินเดีย 2__19.4(82.56)__ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 3__10.0(42.42)__ดาวน์โหลด
08.ไปไหว้พระอินเดีย 4__6.4(27.26)__ดาวน์โหลด
09.ไปไหว้พระอินเดีย 5__9.3(39.55)__ดาวน์โหลด
10.ไปไหว้พระอินเดีย 6__8.9(38.13)__ดาวน์โหลด
11.ไปไหว้พระอินเดีย 7__12.5(53.33)__ดาวน์โหลด
12.พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม_10.8(46.05)__ดาวน์โหลด
13.อุบายคลายทุกข์___10.8(46.09)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 10 แก้ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 10


เื่รื่อง_______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สัลเลขสูตร_________10.3(43.58)___ดาวน์โหลด
02.พระขทิรวนิยเรวตะ____9.9(42.29)___ดาวน์โหลด
03.พระโมฆราช ตอน1____10.5(45.02)___ดาวน์โหลด
04.พระโมฆราช ตอน2____10.5(45.02)___ดาวน์โหลด
05.ก่อนตรัสรู้_________9.9(42.35)___ดาวน์โหลด
06.อริยสัจจะ ตอน 1_____9.5(40.53)___ดาวน์โหลด
07.อริยสัจจะ ตอน 2_____9.4(40.28)___ดาวน์โหลด
08.อริยสัจจะ ตอน 3_____9.8(42.00)___ดาวน์โหลด
09.อริยสัจจะ ตอน 4_____9.3(39.55)___ดาวน์โหลด
10.การบูชา___________9.1(39.11)___ดาวน์โหลด
11.ตำราดูพระ _________8.6(37.00)___ดาวน์โหลด
12.ปัญหาและสิงคาลก 1___9.8(42.05)___ดาวน์โหลด
13.สิคาลกสูตร 2_______9.6(41.19)___ดาวน์โหลด
14.สิคาลกสูตร 3_______9.5(40.46)___ดาวน์โหลด
15.สิคาลกสูตร 4_______9.8(42.02)___ดาวน์โหลด
16.จุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ_9.5(40.55)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 9 แก้
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 9


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ปุกกุสาติ_________10.1(43.27)_______ดาวน์โหลด
02.พระอานนท์__________10.3(44.18)____ดาวน์โหลด
03.ภิกขุณีสูตร.ตัณหาละตัณหา_10.7(45.59)____ดาวน์โหลด
04.อานาปานัสสติ ตอน1____11.1(47.30)_____ดาวน์โหลด
05.อานาปานัสสติ ตอน2____10.8(46.12)_____ดาวน์โหลด
06.อานาปานัสสติ ตอน3____11.2(47.48)_____ดาวน์โหลด
07.เมตตา ตอน1_________9.5(40.53)_____ดาวน์โหลด
08.เมตตา ตอน2_________9.8(41.58)______ดาวน์โหลด
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ_10.3(44.07)___ดาวน์โหลด
10.อริยทรัพย์7 ___________10.2(43.38)____ดาวน์โหลด
11.อบรมสัมปชานการี ______14.0(60.01)____ดาวน์โหลด
12.โพธิปักขิยธรรม37______10.2(43.55)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภการปฏิบัติบูชา_____9.8(41.48)_____ดาวน์โหลด
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา______10.1(43.19)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 8 แก้


ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 8


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ความสันโดษ_________8.9(38.23)_____ดาวน์โหลด
02.มหาทุคต____________10.9(46.30)____ดาวน์โหลด
03.มหาทุคต ตอน 2_______10.7(45.47)_____ดาวน์โหลด
04.บัณฑิตสามเณรตอนจบ___11.3(48.30)_____ดาวน์โหลด
05.ความเสื่อมแห่งพระสัทธรรม_10.1(43.08)_____ดาวน์โหลด
06.พญากระต่ายทำบุญ______10.7(45.49)_____ดาวน์โหลด
07.พระวังคีสะเถระ_________11.0(47.08)_____ดาวน์โหลด
08.อิริยาบถย่อย__________14.4(61.30)_____ดาวน์โหลด
09.เมตตา______________10.1(43.10)_____ดาวน์โหลด
10.พญาม้า_____________10.7(46.01)_____ดาวน์โหลด
11.โลกธรรม8_____________9.9(42.16)_____ดาวน์โหลด
12.พิลาฬโกสิยเศรษฐี______10.9(46.54)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภวันสงกรานต์______10.3(44.21)_____ดาวน์โหลด
14.ปรารภธรรม___________10.3(44.21)_____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย