วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 69
Dhamma Klay Took Vol.69


เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.การบวช 5 อย่าง 1-7-53________42.42_____ดาวน์โหลด
02.ตัณหาพันผูก 1-7-53__________44.39_____ดาวน์โหลด
03.การบูชาเสสวดีวิมาน 3-7-53_____44.21_____ดาวน์โหลด
04.เรื่องพุทธคุณ 31-7-53_________45.45_____ดาวน์โหลด
05.กุญชรวิมาน 5-7-53___________42.37_____ดาวน์โหลด
06.ของยาก 4 ประการ 6-7-53_______42.01_____ดาวน์โหลด
07.ทางบุญ-ศีล 6-7-53___________46.24_____ดาวน์โหลด
08.ปรารภธรรมเมตตา20-5-53______43.20_____ดาวน์โหลด
09.กรรมโมคคัลลาน 10-7-53_______43.53_____ดาวน์โหลด
10.การสืบทอดและวิปัสสนา11-7-53___51.23_____ดาวน์โหลด
11.การละโลกามิส22-5-53_________42.23_____ดาวน์โหลด
12.เรื่องการฟังมากเป็นมงคล 29-5-53__44.08_____ดาวน์โหลด
13.บุญพาพ้นทุกข์31-5-53_________44.08_____ดาวน์โหลด
14.นักรบ 5 ประเภท 28-7-53________43.50_____ดาวน์โหลด
15.การบำเพ็ญตบะ 2-6-53_________43.58_____ดาวน์โหลด
16.ปรารภวันสำคัญ 5-6-53_________44.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68
Dhamma Klay Took Vol.68เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ปุกกุสาติ26-4-46_____________43.21____ดาวน์โหลด
02.พระอานนท์15-9-50___________44.12____ดาวน์โหลด
03.ภิกขุณีสูตร.ตัณหาละตัณหา14-4-46_4553____ดาวน์โหลด
04.อานาปานัสสติตอน1,15-4-46____47.23____ดาวน์โหลด
05.อานาปานัสสติตอน2-17-4-46____46.06____ดาวน์โหลด
06.อานาปานัสสติตอน3-18-4-46____47.41____ดาวน์โหลด
07.เมตตา ตอน1-23-4-46_________40.48____ดาวน์โหลด
08.เมตตาตอนที่2-28-4-46________41.52____ดาวน์โหลด
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ______44.01____ดาวน์โหลด
10.อริยทรัพย์7-8-6-46___________43.32____ดาวน์โหลด
11.อบรมสัมปชานการี16-4-46_______59.53____ดาวน์โหลด
12.โพธิปักขิยธรรม37.17พ.ค.46______43.49____ดาวน์โหลด
13.ปรารภการปฏิบัติบูขา10-5-46_____41.43____ดาวน์โหลด
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา 9-6-46_______43.13____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 67
Dhamma Klay Took Vol.67เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.เรื่องโคและสุนัข 2-8-53___________44.19_____ดาวน์โหลด
02.อุบายพ้นทุกข์ 8-8-53____________42.10_____ดาวน์โหลด
03.อธิษฐานธรรม 4-8-53____________46.20_____ดาวน์โหลด
04.หมอชีวกโกมารภัจ(01)4-8-53______43.10_____ดาวน์โหลด
05.หมอชีวกโกมารภัจ(02)5-8-53______49.58_____ดาวน์โหลด
06.หมอชีวกโกมารภัจ(03) 8-8-53______43.08_____ดาวน์โหลด
07.หมอชีวกโกมารภัจ(04) 9-8-53______42.28_____ดาวน์โหลด
08.หมอชีวกโกมารภัจ(05) 11-8-53_____43.08_____ดาวน์โหลด
09.บุญมิใช่มีแต่ทาน19-6-53_________43.51_____ดาวน์โหลด
10.วจีกรรมทุจริต 11-8-53___________43.51_____ดาวน์โหลด
11.นำเที่ยวศรีลังกา25-6-53__________43.09_____ดาวน์โหลด
12.ระลึกถึงผู้มีคุณ 12-8-53__________40.45_____ดาวน์โหลด
13.เรื่องการคบหา 26-6-53__________44.20_____ดาวน์โหลด
14.ศรัทธราจิต 28-6-53____________42.26_____ดาวน์โหลด
15.รู้ธรรมเห็นธรรม 16-8-53_________43.38_____ดาวน์โหลด
16.เรื่องความสงบ 29-6-53_________44.57_____ดาวน์โหลด
17.นายจุนทะ 01-19-8-53__________43.26_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66
Dhamma Klay Took Vol.66เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อยู่แบบผู้เห็นธรรม3-5-53.mp3_____42.42________ดาวน์โหลด
02.บุญนำพา 4-5-53.mp3__________43.12________ดาวน์โหลด
03.ทรัพย์พระอริยะ 11-5-53.mp3______44.52________ดาวน์โหลด
04.อบรมไตรสิกขา 4-7-83.mp3______50.52________ดาวน์โหลด
05.อภัยราชกุมาร13-5-53.mp3_______42.56________ดาวน์โหลด
06.อภัยราชกุมาร17-5-53.mp3_______43.25________ดาวน์โหลด
07.ธรรมของบัณฑิต15-5-53.mp3_____43.21________ดาวน์โหลด
08.ปัลลังกวิมาน 7-7-53.mp3________43.00________ดาวน์โหลด
09.ก่อนพุทธปรินิพพาน21-5-53.mp3___47.36________ดาวน์โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ 21-5-53.mp3_______41.07________ดาวน์โหลด
11.อนุปุพพิกถา 12-7-53.mp3________44.09________ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต 20-7-53.mp3__________42.17________ดาวน์โหลด
13.อริยมัคค8. 21-7-53.mp3_________43.26________ดาวน์โหลด
14.ปัญหาธรรม 1-6-53.mp3_________41.23________ดาวน์โหลด
15.ฐาน 5 ประการ 29-7-53.mp3______42.38________ดาวน์โหลด
16.วินัยพระกับโยม29-7-53.mp3______44.16________ดาวน์โหลด
17.สัมมาคารวะ3-6-53.mp3________43.17________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย