วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 68
Dhamma Klay Took Vol.68เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.ปุกกุสาติ26-4-46_____________43.21____ดาวน์โหลด
02.พระอานนท์15-9-50___________44.12____ดาวน์โหลด
03.ภิกขุณีสูตร.ตัณหาละตัณหา14-4-46_4553____ดาวน์โหลด
04.อานาปานัสสติตอน1,15-4-46____47.23____ดาวน์โหลด
05.อานาปานัสสติตอน2-17-4-46____46.06____ดาวน์โหลด
06.อานาปานัสสติตอน3-18-4-46____47.41____ดาวน์โหลด
07.เมตตา ตอน1-23-4-46_________40.48____ดาวน์โหลด
08.เมตตาตอนที่2-28-4-46________41.52____ดาวน์โหลด
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ______44.01____ดาวน์โหลด
10.อริยทรัพย์7-8-6-46___________43.32____ดาวน์โหลด
11.อบรมสัมปชานการี16-4-46_______59.53____ดาวน์โหลด
12.โพธิปักขิยธรรม37.17พ.ค.46______43.49____ดาวน์โหลด
13.ปรารภการปฏิบัติบูขา10-5-46_____41.43____ดาวน์โหลด
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา 9-6-46_______43.13____ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย