วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 66
Dhamma Klay Took Vol.66เรื่อง _____________________(ความยาว:นาที)
01.อยู่แบบผู้เห็นธรรม3-5-53.mp3_____42.42________ดาวน์โหลด
02.บุญนำพา 4-5-53.mp3__________43.12________ดาวน์โหลด
03.ทรัพย์พระอริยะ 11-5-53.mp3______44.52________ดาวน์โหลด
04.อบรมไตรสิกขา 4-7-83.mp3______50.52________ดาวน์โหลด
05.อภัยราชกุมาร13-5-53.mp3_______42.56________ดาวน์โหลด
06.อภัยราชกุมาร17-5-53.mp3_______43.25________ดาวน์โหลด
07.ธรรมของบัณฑิต15-5-53.mp3_____43.21________ดาวน์โหลด
08.ปัลลังกวิมาน 7-7-53.mp3________43.00________ดาวน์โหลด
09.ก่อนพุทธปรินิพพาน21-5-53.mp3___47.36________ดาวน์โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ 21-5-53.mp3_______41.07________ดาวน์โหลด
11.อนุปุพพิกถา 12-7-53.mp3________44.09________ดาวน์โหลด
12.อบรมจิต 20-7-53.mp3__________42.17________ดาวน์โหลด
13.อริยมัคค8. 21-7-53.mp3_________43.26________ดาวน์โหลด
14.ปัญหาธรรม 1-6-53.mp3_________41.23________ดาวน์โหลด
15.ฐาน 5 ประการ 29-7-53.mp3______42.38________ดาวน์โหลด
16.วินัยพระกับโยม29-7-53.mp3______44.16________ดาวน์โหลด
17.สัมมาคารวะ3-6-53.mp3________43.17________ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย