วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 65
Dhamma Klay Took Vol.65เรื่อง _____________ขนาดไฟล์(ความยาว:นาที)
01.พระติสสะ 5-4-53_______20.1(42.59)______ดาวน์โหลด
02.ภิกษุ 500 รูป 6-4-53_____19.6(42.01)______ดาวน์โหลด
03.พระอยากสึก 7-4-53______20.6(44.03)______ดาวน์โหลด
04.ความรู้คุณผู้มีคุณ 9-4-53___20.8(44.28)______ดาวน์โหลด
05.ปัญหาสุภัททะ 11-4-53____25.5(54.35)______ดาวน์โหลด
06.กรรมนายจุนนทะ12-4-53___20.4(43.43)______ดาวน์โหลด
07.ธรรมเจดีย์14-4-53______20.4(43.37)______ดาวน์โหลด
08.ทีฆนขสูตร 16-4-53______20.2(43.06)______ดาวน์โหลด
09.สิงคาลกมานพ 18-4-53____23.1(49.21)______ดาวน์โหลด
10.เขมกอุบาสก 19-4-53_____20.9(44.43)______ดาวน์โหลด
11.เทวหิตพราหมณ์ 20-4-53___20.2(43.10)______ดาวน์โหลด
12.ทิศ 6 ประการ 25-4-53_____23.0(49.07)______ดาวน์โหลด
13.อตุลอุบาสก 26-4-53______20.5(43.48)______ดาวน์โหลด
14.นายสากฏิกอุบาสก 29-4-53__20.6(44.05)______ดาวน์โหลด
15.เมณฑกเศรษฐี 4-5-53______19.4(41.27)______ดาวน์โหลด
16.เมณฑกเศรษฐี 9-5-53______25.1(53.39)______ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย