วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 78

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 78
Dhamma Klay Took Vol.78

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.อุทยพยญาณ 19-6-54 MP3 WMA
02.ภังคญาณ 20-6-54 MP3 WMA
03.ภยญาณ 21-6-54 MP3 WMA
04.อาทีนวญาณ 22-6-54 MP3 WMA
05.นิพพิทาญาณ 23-6-54 MP3 WMA
06.พาเที่ยวลังกา 29-6-54 MP3 WMA
07.บุญนิธิสูตร 2-7-54 MP3 WMA
08.,มุญจิตุ-ปฏิสังขาญาณ 3-7-54 MP3 WMA
09.สังขารุเปกชาญาณ 4-7-54 MP3 WMA
10.ญาณ 16 ตอนจบ 5-7-54 MP3 WMA
11.สัมมาวาจา 7-7-54 MP3 WMA
12.ความไม่ประมาท 9-7-54 MP3 WMA
13.การเห็นสมณะ 10-7-54 MP3 WMA
14.ผู้มีบุญอันทำแล้ว 13-7-54 MP3 WMA
15.การให้ที่ถูก 16-7-54 MP3 WMA
16.ตายแล้วไปไหน 18-7-54 MP3 WMA
17.ตายแล้วไปไหน 19-7-54 MP3 WMA

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 77
Dhamma Klay Took Vol.77

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.วันวิสาขบูชา11-5-54_______45.32____ดาวน์โหลด
02.สมบัติของอุบาสก 13-5-54___44.29____ดาวน์โหลด
03.วจีทุจริต-สุจริต18-5-54______43.47____ดาวน์โหลด
04.โสณทีณฑพราหมณ์21-5-54__44.29____ดาวน์โหลด
05.วิชชาและจรณะ 22-5-54_____47.07____ดาวน์โหลด
06.วนโรปมสูตร 24-5-54_______44.05____ดาวน์โหลด
07.ปรารภวันอัฏฐมีบูชา 26-5-54__43.57____ดาวน์โหลด
08.ปฏิบัติธรรม 29-5-54 ________51.32____ดาวน์โหลด
09.ลักษณะ 3 .2-6-54__________41.59____ดาวน์โหลด
10.อาพาธสูตร สัญญา10. 4-6-54__45.50____ดาวน์โหลด
11.ทุกข์ 3 อย่าง 6-6-54__________42.43____ดาวน์โหลด
12.อนัตตานุปัสสนา 7-6-54_______44.46____ดาวน์โหลด
13.วิปัสสนาญาณ10 8-6-54_______44.01____ดาวน์โหลด
14.วิปัสสนาเบื้องตัน 13-6-54______43.10____ดาวน์โหลด
15.วิปัสสนาเบื้องตัน 14-6-54______43.32____ดาวน์โหลด
16.วิปัสสนูปกิเลส15-6-54_________44.48____ดาวน์โหลด
17.วิปัสสนูปกิเลสตอนจบ19-6-54___44.05____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 76
Dhamma Klay Took Vol.76


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ตนเป็นที่พึ่ง 20-4-54________44.13____ดาวน์โหลด
02.เจริญสติ 23-4-54___________48.00____ดาวน์โหลด
03.นางจาปาออกบวช 24-4-54___52.10____ดาวน์โหลด
04.บุคคล ๔ 25-4-54___________45.04____ดาวน์โหลด
05.พระมาลัยไปสวรรค์ 26-4-54__43.45____ดาวน์โหลด
06.พระมาลัยตอบปัญหา 27-4-54_42.20____ดาวน์โหลด
07.ชื่อพระอินทร์ 7 อย่าง 28-4-54_42.34____ดาวน์โหลด
08.สามัญญผลสูตร 30-4-54______45.50____ดาวน์โหลด
09.ปรารภอบรมจิต 1-5-54_______46.44____ดาวน์โหลด
10.เพื่อนหญิงวิสาขา 3-5-54______44.03____ดาวน์โหลด
11.การรักษาจิต 4-5-54_________44.25____ดาวน์โหลด
12.อนาถบิณฑิโกวาท 5-5-54____42.47____ดาวน์โหลด
13.อัมพัฎฐสูตร 7-5-54_________44.36____ดาวน์โหลด
14.สร้างบารมีและการปฏิบัติ 8-5-54_54.40____ดาวน์โหลด
15.ไม่ควรประมาท 9-5-54________43.36____ดาวน์โหลด
16.ทุจริตและสุจริต 10-5-54_______44.12____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 75
Dhamma Klay Took Vol.75


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.อยู่ด้วยปัญญา 9-3-54_________42.25____ดาวน์โหลด
02.ปรารภกรรม 12-3-54_________40.33____ดาวน์โหลด
03.นำปฏิบัติวิปัสสนา 13-3-54_____48.33____ดาวน์โหลด
04.ขันติกถา 14-3-54____________42.13____ดาวน์โหลด
05.ความเจริญความเสื่อม 16-3-54___42.51____ดาวน์โหลด
06.พุทธอุทานธรรม 17-3-54------------42.35____ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 28-3-54______39.11____ดาวน์โหลด
08.ธรรมที่ควรพิจารณา 29-3-54____43.18____ดาวน์โหลด
09.ธรรมที่ฝึกดีแล้ว 30-3-54_______42.05____ดาวน์โหลด
10.มานเกิดตระกูลต่ำ2-4-54_______44.13____ดาวน์โหลด
11.ภิกษุณีทิพจักขุ 3-4-54_________49.52____ดาวน์โหลด
12.บุญจิตตคฤหบดี 9-4-54________44.39____ดาวน์โหลด
13.บุญประเพณี 10-4-54__________52.47____ดาวน์โหลด
14.วัฒนธรรมไทย 12-4-54________44.06____ดาวน์โหลด
15.จักร์4 14-4-54_______________44.12____ดาวน์โหลด
16.อารมณ์ปฏิบัติธรรม 17-4-54____53.03____ดาวน์โหลด
17.กรรมนางอิสิทาสี 19-4-54______42.38 ____ดาวน์โหลด

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 74
Dhamma Klay Took Vol.74


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.เหตุความเจริญ 4. 27-1-54_____41.20___ ดาวน์โหลด
02.เหตุเกิดความเพียร29-1-54______40.18___ดาวน์โหลด
03.แรงกรรมพระสีวลี 30-1-54_______49.30__ดาวน์โหลด
04.การคบหาพระราหุล 31-1-54_____39.05___ดาวน์โหลด
05.คำว่าผู้มีคุณ 1-2-54____________40.16___ดาวน์โหลด
06.อบรมปฏิบัติธรรม 1-2-5_________42.30___ดาวน์โหลด
08.ให้ธรรมเป็นทาน 4-2-54_________42.38___ดาวน์โหลด
09.การให้ปัญญา 5-2-54___________40.03___ดาวน์โหลด
10อารมณ์ของสติ 15-2-54__________42.55___ดาวน์โหลด
11.อารมณ์ของสติ 16-2-54__________41.22___ดาวน์โหลด
12.อัปปมาทธรรม 19-2-54__________50.42___ดาวน์โหลด
13.เหตุให้อายุยืน 20-2-54__________42.58____ดาวน์โหลด
14.อานิสงส์การสวดมนต28-2-54์____40.01____ดาวน์โหลด
15.การสั่งสมบุญ 1-3-54___________41.32_____ดาวน์โหลด
16.การรักษาจิต 2-3-54____________41.32_____ดาวน์โหลด
17.ธรรมทำให้งาม 3-3-54__________38.19____ดาวน์โหลด
18.การรักตน 7-3-54______________41.24____ดาวน์โหลด

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 73
Dhamma Klay Took Vol.73


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ธรรมะจากเต่า20-10-53___________43.27___ดาวน์โหลด
02.ทานที่มีผลมากและน้อย25-10-53___43.30___ดาวน์โหลด
03.ทานเป็นมงคล 26-10-53__________41.24___ดาวน์โหลด
04.อานิสงส์ทาน 5 ประการ 27-10-53___43.38___ดาวน์โหลด
05.นางอุมมาทันตี 1-11-53___________42.50___ดาวน์โหลด
06.อานิสงส์ทาน 2-11-53____________44.31___ดาวน์โหลด
07.ความเสื่อมและเจริญ 3-11-53______42.31___ดาวน์โหลด
08.ตอนอิริยาบถนั่ง 6-11-53__________44.42___ดาวน์โหลด
09.ลักษณพาลและบัณฑิต 8-11-53____43.28___ดาวน์โหลด
10.ไม่ครบคนพาลคบบัณฑิต 9-11-53__43.57___ดาวน์โหลด
11.คนจนของพระอริยเจ้า18-10-53____41.14___ดาวน์โหลด
12.เหตุให้รูปงามและไม่งาม19-10-53__42.29___ดาวน์โหลด
13.ปรารภภัยไม่ประมาท11-11-53_____43.55___ดาวน์โหลด
14.อบรมโยนิโสมนสิการ 7-11-53_____69.53___ดาวน์โหลด
15.ศีลธรรม 18-11-53______________44.36___ดาวน์โหลด
16.ศรัทธา13-11-53 ที่อโรคยา________60.07___ดาวน์โหลด
17.กรรม 17-10-53 ปาฐกถาแห่งประเทศไทย_ 28.35___ดาวน์โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ธรรมะชุดอื่นๆ อัพเดทใหม่ๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บ www.bunchuay.com

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72
Dhamma Klay Took Vol.72


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ความสันโดษ 15-9-53__________41.46_____ดาวน์โหลด
02.มหากุศลจิต 15-9-53___________44.52_____ดาวน์โหลด
03.คนขยันหาทรัพย์ได้ 18-9-53______44.27_____ดาวน์โหลด
04.โสปากสามเณร 21-9-53_________42.22_____ดาวน์โหลด
05.บุพพกรรมของพระพุทธเจ้า22-9-53__43.15_____ดาวน์โหลด
06.เรื่องพระบ้านพระป่า26-9-53______52.52_____ดาวน์โหลด
07การหยั่งลงสู่ศาสนา27-9-53_______42.42_____ดาวน์โหลด
08.มารดลใจพระพุทธเเจ้า28-9-53____41.54_____ดาวน์โหลด
09.ความเสื่อมและไม่เสื่อม 29-9-53___42.42_____ดาวน์โหลด
10.โสวจัสสตา ความว่าง่าย 29-9-53___43.35_____ดาวน์โหลด
11.เรื่องต้นอานันทโพธิ์ 1-10-53______42.58_____ดาวน์โหลด
12.ตปุสสะ-ภัลลิกอุบาสก 2-10-53____43.27_____ดาวน์โหลด
13.พรหมจรรย์10 อย่าง 3-10-53______49.53_____ดาวน์โหลด
14.การเห็นสมณเป็นมงคล4-10-53____42.40_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 24

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 24
Dhamma Klay Took Vol.24


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.การเข้าถึงพระรัตนตรัย.18-6-47.mp3_40.42_____ดาวน์โหลด
02.การเข้าถึงรัตนตรัย2 21-6-47.mp3___39.06_____ดาวน์โหลด
03.พรของนางวิสาขา15-5-47.mp3____40.13_____ดาวน์โหลด
04.อบรมภาคปฏิบัติ8-11-46.mp3_____68.07_____ดาวน์โหลด
05.สัตว์โลกอันจิตนำไป 25-6-47.mp3__40.27_____ดาวน์โหลด
06.จุดเริ่มต้นปฏิบัติ26-6-47.mp3______42.20_____ดาวน์โหลด
07.ที่พึ่งทางธรรม 28-6-47.mp3_______40.11_____ดาวน์โหลด
08.ธรรมเมตตา29-6-47.mp3_________42.20_____ดาวน์โหลด
09.สารธรรม30-6-47.mp3__________38.56_____ดาวน์โหลด
10.หน้าที่2 2-7-47.mp3____________41.23_____ดาวน์โหลด
11.เริ่มปฏิบัติ13-5-47.mp3__________44.06_____ดาวน์โหลด
12.การฟังธรรม 3-7-47.mp3__________41.15_____ดาวน์โหลด
13.สัมมาทิฏฐิ 5-7-47.mp3__________42.33_____ดาวน์โหลด
14.สัมมาสังกัปป6-7-47.mp3_________41.32_____ดาวน์โหลด
15.เรื่องมรรคต่อ 7-7-47.mp3_________40.29_____ดาวน์โหลด
16.การบวชและถวายเทียนพรรษา.mp3___42.21_____ดาวน์โหลด
17.สัมมาสติ8-7-47.mp3____________42.20_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 23
Dhamma Klay Took Vol.23

เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.กายกรรม 17-5-47.mp3________41.18______ ดาวน์ โหลด
02.การบูชา29-5-47.mp3________42.29______ ดาวน์ โหลด
03.ขันธ์ ๕ -15-6-47.mp3________42.08______ ดาวน์ โหลด
04.ความไม่มีโรค21-5-47.mp3_____39.44______ ดาวน์ โหลด
05.คารวธรรม 6 5-4-47.mp3______41.43______ ดาวน์ โหลด
06.ทานศีล10-5-47.mp3_________37.47______ ดาวน์ โหลด
07.ทำบุญกันเถอะ9-6-47.mp3______38.36______ ดาวน์ โหลด
08.ทำบุญช้า7-4-47.mp3_________41.39______ ดาวน์ โหลด
09.ปรารภการปกครอง17-6-47.mp3___41.27______ ดาวน์ โหลด
10.ปรารภการปฏิบัติ4-5-47.mp3_____40.07______ ดาวน์ โหลด
11.ปาริสุทธิศีล4 6-4-47.mp3_______40.01______ ดาวน์ โหลด
12.พระเตมีย์24-4-47.mp3_________35.17______ ดาวน์ โหลด
13.พระปุณณเถระ(2)30-4-47.mp3____41.57______ ดาวน์ โหลด
14.พระปุณณะเถระ29-4-47.mp3_____42.22______ ดาวน์ โหลด
15.มรีจิกัมมัฏฐาน22-5-47.mp3______43.12______ ดาวน์ โหลด
16.ราหุล24-5-47.mp3____________38.51______ ดาวน์ โหลด
17.เริ่มต้นปฏิบัติ8-5-47.mp3________42.10______ ดาวน์ โหลด
18.เริ่มปฏิบัติ12-5-47.mp3_________40.50______ ดาวน์ โหลด

เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 22
Dhamma Klay Took Vol.22


เรื่อง________________________ความยาว:นาที

01.คุณธรรมของพระเถระ3-4-47.mp3_____(44.17)_____ดาวน์โหลด
02.การสร้างวัด7-4-47.mp3___________(42.58)_____ดาวน์โหลด
03.ธรรมปฏิบัติ23-3-47.mp3__________(43.06)_____ดาวน์โหลด
04.ฝึกปฏิบัติ18-3-47.mp3____________(43.59)_____ดาวน์โหลด
05.พยสนะ 5 อย่าง12-3-47.mp3________(41.43)_____ดาวน์โหลด
06.พระจักขุบาล20-3-47.mp3_________(44.15)_____ดาวน์โหลด
07.ภาคปฏิบัติ2-4-47.mp3____________(43.33)_____ดาวน์โหลด
08.ศีลธรรมไม่กลับมา16-3-47.mp3______(43.44)_____ดาวน์โหลด
09.อนิมิตธรรม22-3-47.mp3__________(43.32)_____ดาวน์โหลด
10.เอรกปัตตนาคราช13-3-47.mp3______(41.09)_____ดาวน์โหลด
11.พญางู ๔ ประเภท17-4-47.mp3_______(41.43)_____ดาวน์โหลด
12.ปรารภธรรม14-4-47.mp3__________(42.46)_____ดาวน์โหลด
13.ลกุณฏกภัททิย25-5-47.mp3________(42.11)_____ดาวน์โหลด
14.วันวิสาขะ27-5-47.mp3___________(42.31)_____ดาวน์โหลด
15.วันอัฎฐมีบูขา10-6-47.mp3_________(41.57)_____ดาวน์โหลด
16.อบรมธรรมปฏิบัติ5-6-47.mp3_______(42.10)_____ดาวน์โหลด
17.อุปกชีวก4-6-47.mp3____________(41.38)_____ดาวน์โหลด
18.ผู้รู้คุณ(สารีบุตร).mp3____________(30.08)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21
Dhamma Klay Took Vol.21


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.อานิสงส์แห่งการฟังธรรม11-12-46__45.32___ดาวน์โหลด
02.พุทธานุสสติ4-2-47___________38.02___ดาวน์โหลด
03.พราหมณ์พาวรี7-2-47_________39.30___ดาวน์โหลด
04.สารณียธรรม11-2-47__________47.20___ดาวน์โหลด
05.สารณิยธรรม12-2-47__________43.23___ดาวน์โหลด
06.ปรารภปฏิบัติ13-2-47__________43.39___ดาวน์โหลด
07.ปรารภการเจริญวิปัสสนา14-2-47___44.32___ดาวน์โหลด
08.ธรรมของสัตบุรุษ16-2-47________44.34___ดาวน์โหลด
09.ไปอินเดีย17-2-47____________42.59___ดาวน์โหลด
10.เวสารัชกรณ19-2-47___________43.00___ดาวน์โหลด
11.จตุธาตุววัตถาน20-2-47_________43.57___ดาวน์โหลด
12.พระโมฆราช21-2-47___________43.07___ดาวน์โหลด
13.มหาโกฏฐิต28-2-47___________43.05___ดาวน์โหลด
14.ลูกกับพ่อแม่8-3-47____________42.07___ดาวน์โหลด
15.การบูชาพระกัสสป6-4-47________42.46___ดาวน์โหลด
16.ความสวัสดี 10-4-47___________40.23___ดาวน์โหลด
17.สารานิยธรรม10-2-47__________44.54___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 20

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 20
Dhamma Klay Took Vol.20


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.โยนิโสมนสิการ31-10-46______43.38___ดาวน์โหลด
02.เริ่มวิปัสสนา30-10-46________43.22___ดาวน์โหลด
03.วาจาสุภาษิต12-12-46________43.56___ดาวน์โหลด
04.วิธีเจริญอุปสมานุสสติ3-2-47____39.33___ดาวน์โหลด
05.เวทนา-ตัณหา 23-10-46_______42.38___ดาวน์โหลด
06.ศีลธรรม5-1-47_____________45.14___ดาวน์โหลด
07.ศึกษาธรรมปฏิบัติ9-1-47_______44.19___ดาวน์โหลด
08.สมบัติของอุบาสก 5 1-11-46____44.27___ดาวน์โหลด
09.สมาธิกับวิปัสสนา____________45.37___ดาวน์โหลด
10.สมาธิกับวิปัสสนา10-1-47______42.35___ดาวน์โหลด
11.สังขาร๓22-10-46___________42.57___ดาวน์โหลด
12.อบรมปฏิบัติ12-11-46_________43.19___ดาวน์โหลด
13.อบรมอายตนะตาหู5-1-47______57.18___ดาวน์โหลด
14.อยู่กับปัจจุบัน23-12-46________44.31___ดาวน์โหลด
15.อยูกับปัจจุบัน ตอน2.-15-11-46___45.54___ดาวน์โหลด
16.อยู่กับปัจจุบันตอน1.-25-10-46___46.39___ดาวน์โหลด
17.อสุภกรรมฐาน28-1-47________39.32___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 19

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 19
Dhamma Klay Took Vol.19


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์__________45.11____ดาวน์โหลด
02.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์13-1-47____45.55____ดาวน์โหลด
03.บัณฑิตชวนทำบุญ4-11-46______44.51____ดาวน์โหลด
04.บุญและกรรม24-12-46_________36.36____ดาวน์โหลด
05.ปฏิจจสมุปบาท21-10-46________45.11____ดาวน์โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ5-11-46________45.34____ดาวน์โหลด
07.ปรารภการปฏิบัติ20-1-47________43.02____ดาวน์โหลด
08.ปรารภการปฏิบัติ20-10-46_______43.35____ดาวน์โหลด
09.ปรารภธรรม10-12-46__________43.06____ดาวน์โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ________________42.57____ดาวน์โหลด
11.ปัจจุบันอารมณ์18-10-46________42.25____ดาวน์โหลด
12.ปุพพาธิการ29-10-46__________44.31____ดาวน์โหลด
13.ไปอินเดีย46-7-10-46__________42.00___ดาวน์โหลด
14.ภัยพระพุทธศาสนา2-12-46______44.40____ดาวน์โหลด
15.ภูมิขสูตร10-11-46____________445.29____ดาวน์โหลด
16.มรณานุสสติ2-2-47___________42.09____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย