วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 21
Dhamma Klay Took Vol.21


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.อานิสงส์แห่งการฟังธรรม11-12-46__45.32___ดาวน์โหลด
02.พุทธานุสสติ4-2-47___________38.02___ดาวน์โหลด
03.พราหมณ์พาวรี7-2-47_________39.30___ดาวน์โหลด
04.สารณียธรรม11-2-47__________47.20___ดาวน์โหลด
05.สารณิยธรรม12-2-47__________43.23___ดาวน์โหลด
06.ปรารภปฏิบัติ13-2-47__________43.39___ดาวน์โหลด
07.ปรารภการเจริญวิปัสสนา14-2-47___44.32___ดาวน์โหลด
08.ธรรมของสัตบุรุษ16-2-47________44.34___ดาวน์โหลด
09.ไปอินเดีย17-2-47____________42.59___ดาวน์โหลด
10.เวสารัชกรณ19-2-47___________43.00___ดาวน์โหลด
11.จตุธาตุววัตถาน20-2-47_________43.57___ดาวน์โหลด
12.พระโมฆราช21-2-47___________43.07___ดาวน์โหลด
13.มหาโกฏฐิต28-2-47___________43.05___ดาวน์โหลด
14.ลูกกับพ่อแม่8-3-47____________42.07___ดาวน์โหลด
15.การบูชาพระกัสสป6-4-47________42.46___ดาวน์โหลด
16.ความสวัสดี 10-4-47___________40.23___ดาวน์โหลด
17.สารานิยธรรม10-2-47__________44.54___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น