วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 20

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 20
Dhamma Klay Took Vol.20


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.โยนิโสมนสิการ31-10-46______43.38___ดาวน์โหลด
02.เริ่มวิปัสสนา30-10-46________43.22___ดาวน์โหลด
03.วาจาสุภาษิต12-12-46________43.56___ดาวน์โหลด
04.วิธีเจริญอุปสมานุสสติ3-2-47____39.33___ดาวน์โหลด
05.เวทนา-ตัณหา 23-10-46_______42.38___ดาวน์โหลด
06.ศีลธรรม5-1-47_____________45.14___ดาวน์โหลด
07.ศึกษาธรรมปฏิบัติ9-1-47_______44.19___ดาวน์โหลด
08.สมบัติของอุบาสก 5 1-11-46____44.27___ดาวน์โหลด
09.สมาธิกับวิปัสสนา____________45.37___ดาวน์โหลด
10.สมาธิกับวิปัสสนา10-1-47______42.35___ดาวน์โหลด
11.สังขาร๓22-10-46___________42.57___ดาวน์โหลด
12.อบรมปฏิบัติ12-11-46_________43.19___ดาวน์โหลด
13.อบรมอายตนะตาหู5-1-47______57.18___ดาวน์โหลด
14.อยู่กับปัจจุบัน23-12-46________44.31___ดาวน์โหลด
15.อยูกับปัจจุบัน ตอน2.-15-11-46___45.54___ดาวน์โหลด
16.อยู่กับปัจจุบันตอน1.-25-10-46___46.39___ดาวน์โหลด
17.อสุภกรรมฐาน28-1-47________39.32___ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น