วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 19

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 19
Dhamma Klay Took Vol.19


เรื่อง _____________________(ความ ยาว:นาที)
01.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์__________45.11____ดาวน์โหลด
02.ธรรมปิดบังไตรลักษณ์13-1-47____45.55____ดาวน์โหลด
03.บัณฑิตชวนทำบุญ4-11-46______44.51____ดาวน์โหลด
04.บุญและกรรม24-12-46_________36.36____ดาวน์โหลด
05.ปฏิจจสมุปบาท21-10-46________45.11____ดาวน์โหลด
06.ปรารภการปฏิบัติ5-11-46________45.34____ดาวน์โหลด
07.ปรารภการปฏิบัติ20-1-47________43.02____ดาวน์โหลด
08.ปรารภการปฏิบัติ20-10-46_______43.35____ดาวน์โหลด
09.ปรารภธรรม10-12-46__________43.06____ดาวน์โหลด
10.ปรารภปฏิบัติ________________42.57____ดาวน์โหลด
11.ปัจจุบันอารมณ์18-10-46________42.25____ดาวน์โหลด
12.ปุพพาธิการ29-10-46__________44.31____ดาวน์โหลด
13.ไปอินเดีย46-7-10-46__________42.00___ดาวน์โหลด
14.ภัยพระพุทธศาสนา2-12-46______44.40____ดาวน์โหลด
15.ภูมิขสูตร10-11-46____________445.29____ดาวน์โหลด
16.มรณานุสสติ2-2-47___________42.09____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น