วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 52

ธรรมะ คลายทุกข์ ชุด 52


DhammaKlayTook Vol.52

เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.เริ่มปฏิจจสมุปบาท31-5-51.mp3__11.8(40.29)__ดาวน์โหลด
02.ความไม่รู้ในทุกข์2-6-51.mp3____12.0(40.57)__ดาวน์โหลด
03.ไม่รู้สมุทัย-นิโรธ3-6-51.mp3____11.9(40.50)__ดาวน์โหลด
04.ไม่รู้ทางในมัค 5-6-51.mp3_____11.7(40.06)__ดาวน์โหลด
05.ไม่รู้ 8 ประการ7-6-51.mp3______12.2(41.52)__ดาวน์โหลด
06.อวิชชา-สังขาร10-6-51.mp3____11.8(40.30)__ดาวน์โหลด
07.สังขาร-วิญญาณ11-6-51.mp3___11.3(39.48)__ดาวน์โหลด
08.วิญญาณ-นามรูป24-6-51.mp3___12.6(43.08)__ดาวน์โหลด
09.อายตนะ-ผัสสะ28-6-51.mp3____12.9(44.04)__ดาวน์โหลด
10.ผัสสะ-เวทนา-ตัณหา30-6-51.mp3_12.8(43.55)__ดาวน์โหลด
11.ตัณหา-อุปาทาน1-6-51.mp3_____12.1(41.36)__ดาวน์โหลด
12.ภว-ชาติ-ชรามรณะ7-6-51.mp3___12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
13.การเห็นสมณะ21-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
14.ปลุกศรัทธา9-6-51.mp3_______12.5(42.42)__ดาวน์โหลด
15.สงเคราะห์ญาติ8-6-51.mp3_____12.2(41.41)__ดาวน์โหลด
16.ใกล้วันอาสาฬหบูชา12-6-51.mp3_12.3(42.18)__ดาวน์โหลด
17.พรนางวิสาขา 10 19-7-51.mp3___12.5(42.51)__ดาวน์โหลด
18.เส้นทางชีวิต21-7-51.mp3______12.1(41.23)__ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น