วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 56

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 56

Dhamma Klay Took Vol.56


เรื่อง _____________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.สามัคคีธรรม25-10-51.mp3______20.2(43.08)____ดาวน์โหลด
02.บัณฑิตสามเณร26-10-51.mp3____23.0(49.10)____ดาวน์โหลด
03.ตอนชี้ทางบุญ27-10-51.mp3_____20.2(43.11)____ดาวน์โหลด
04.กาลทาน4-11-51.mp3_________20.7(44.15)____ดาวน์โหลด
05.อานุภาพแห่งบุญ 8-11-51.mp3____19.3(41.17)____ดาวน์โหลด
06.อุบายการละกิเลส 9-11-51.mp3___24.1(51.28)____ดาวน์โหลด
07.ปรารภความสงัด 10-11-51.mp3___20.6(44.08)____ดาวน์โหลด
08.ปฏิบัติว่าด้วยอายตนะ 11-11-51.mp3_20.3(43.18)____ดาวน์โหลด
09.ชีวิตกับกาลเวลา22-11-51.mp3____20.6(43.59)____ดาวน์โหลด
10.ปฏิบัติเดินจงกรม23-11-51.mp3____24.42(52.06)____ดาวน์โหลด
11.ปฏิบัติเดินจงกรม02.24-11-51.mp3__20.56(43.51)____ดาวน์โหลด
12.อิริยาบถ4 25-11-51.mp3________18.6(39.41)____ดาวน์โหลด
13.เจริญสติปัฐาน.mp3____________19.9(42.28)____ดาวน์โหลด
14.เจริญสติปัฏฐาน29-11-51.mp3____20.2(43.06)____ดาวน์โหลด
15.พระธรรมคุณ30-11-51.mp3______23.87(50.56)____ดาวน์โหลด
16.กำหนดธาตุ4.1-12-51.mp3______19.8(42.24)____ดาวน์โหลด
17.อบรมจิตเมตตา8-12-51.mp3_____19.4(41.31)____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น