วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 9 แก้
ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 9


เื่รื่อง_________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ปุกกุสาติ_________10.1(43.27)_______ดาวน์โหลด
02.พระอานนท์__________10.3(44.18)____ดาวน์โหลด
03.ภิกขุณีสูตร.ตัณหาละตัณหา_10.7(45.59)____ดาวน์โหลด
04.อานาปานัสสติ ตอน1____11.1(47.30)_____ดาวน์โหลด
05.อานาปานัสสติ ตอน2____10.8(46.12)_____ดาวน์โหลด
06.อานาปานัสสติ ตอน3____11.2(47.48)_____ดาวน์โหลด
07.เมตตา ตอน1_________9.5(40.53)_____ดาวน์โหลด
08.เมตตา ตอน2_________9.8(41.58)______ดาวน์โหลด
09.การเจริญอัปปมัญญาตอนจบ_10.3(44.07)___ดาวน์โหลด
10.อริยทรัพย์7 ___________10.2(43.38)____ดาวน์โหลด
11.อบรมสัมปชานการี ______14.0(60.01)____ดาวน์โหลด
12.โพธิปักขิยธรรม37______10.2(43.55)_____ดาวน์โหลด
13.ปรารภการปฏิบัติบูชา_____9.8(41.48)_____ดาวน์โหลด
14.ปฏิบัติวันวิสาขบูชา______10.1(43.19)____ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย