วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 11

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 11


เื่รื่อง______________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)
01.ปัจฉิมโพธิกาล 1____10.3(44.21)__ดาวน์โหลด
02.ปัจฉิมโพธิกาล 2___10.7(45.45)__ดาวน์โหลด
03.ปัจฉิมโพธิกาล จบ__10.5(44.59)_ดาวน์โหลด
04.ธรรมะคลายทุกข์____10.1(43.16)_ดาวน์โหลด
05.ไปไหว้พระอินเดีย 1__9.8(41.55)__ดาวน์โหลด
06.ไปไหว้พระอินเดีย 2__19.4(82.56)__ดาวน์โหลด
07.ไปไหว้พระอินเดีย 3__10.0(42.42)__ดาวน์โหลด
08.ไปไหว้พระอินเดีย 4__6.4(27.26)__ดาวน์โหลด
09.ไปไหว้พระอินเดีย 5__9.3(39.55)__ดาวน์โหลด
10.ไปไหว้พระอินเดีย 6__8.9(38.13)__ดาวน์โหลด
11.ไปไหว้พระอินเดีย 7__12.5(53.33)__ดาวน์โหลด
12.พระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม_10.8(46.05)__ดาวน์โหลด
13.อุบายคลายทุกข์___10.8(46.09)_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย