วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 33

DhammaKlayTook Vol.33

เรื่อง________________ขนาดไฟล์:MB.(ความยาว:นาที)

01.คนไม่ฉลาด 20-9-48___________10.3(43.59)___ดาวน์โหลด
02.น้ำผึ้งหยดเดียว22-9-48_________10.6(45.34)___ดาวน์โหลด
03.เห็นกงจักร์เป็นดอกบัว28-9-48_____9.4(10.14)___ดาวน์โหลด
04.สุดยอดธรรม18-9-48___________20.2(86.10)___ดาวน์โหลด
05.อารัมมณู-ลักขณูปนิชฌาน26-9-48__18.1(77.54)___ดาวน์โหลด
06.อบรมอุปทานขันธ์5.3-9-48______15.9(67.54)___ดาวน์โหลด
07.พระยามิลินทร์29-9-48_________10.3(44.0)___ดาวน์โหลด
08.เรื่องวิปัสสนา1-10-48__________32.3(138.02)__ดาวน์โหลด
09.ภิกษุละความเพียร1-10-48_______10.0(42.53)___ดาวน์โหลด
10.พระผู้เมตตา5-10-48__________10.4(44.39)___ดาวน์โหลด
11.ปัญจสตภิกขุ8-10-48__________10.6(45.28)___ดาวน์โหลด
12.หนักแผ่นดิน10-10-48_________10.2(43.56)___ดาวน์โหลด

เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย