วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 78

ธรรมคลายทุกข์ ชุด 78
Dhamma Klay Took Vol.78

เรื่อง
ดาวน์โหลด
01.อุทยพยญาณ 19-6-54 MP3 WMA
02.ภังคญาณ 20-6-54 MP3 WMA
03.ภยญาณ 21-6-54 MP3 WMA
04.อาทีนวญาณ 22-6-54 MP3 WMA
05.นิพพิทาญาณ 23-6-54 MP3 WMA
06.พาเที่ยวลังกา 29-6-54 MP3 WMA
07.บุญนิธิสูตร 2-7-54 MP3 WMA
08.,มุญจิตุ-ปฏิสังขาญาณ 3-7-54 MP3 WMA
09.สังขารุเปกชาญาณ 4-7-54 MP3 WMA
10.ญาณ 16 ตอนจบ 5-7-54 MP3 WMA
11.สัมมาวาจา 7-7-54 MP3 WMA
12.ความไม่ประมาท 9-7-54 MP3 WMA
13.การเห็นสมณะ 10-7-54 MP3 WMA
14.ผู้มีบุญอันทำแล้ว 13-7-54 MP3 WMA
15.การให้ที่ถูก 16-7-54 MP3 WMA
16.ตายแล้วไปไหน 18-7-54 MP3 WMA
17.ตายแล้วไปไหน 19-7-54 MP3 WMA