วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72

ธรรมะคลายทุกข์ ชุด 72
Dhamma Klay Took Vol.72


เรื่อง _______________________ความยาว:นาที
01.ความสันโดษ 15-9-53__________41.46_____ดาวน์โหลด
02.มหากุศลจิต 15-9-53___________44.52_____ดาวน์โหลด
03.คนขยันหาทรัพย์ได้ 18-9-53______44.27_____ดาวน์โหลด
04.โสปากสามเณร 21-9-53_________42.22_____ดาวน์โหลด
05.บุพพกรรมของพระพุทธเจ้า22-9-53__43.15_____ดาวน์โหลด
06.เรื่องพระบ้านพระป่า26-9-53______52.52_____ดาวน์โหลด
07การหยั่งลงสู่ศาสนา27-9-53_______42.42_____ดาวน์โหลด
08.มารดลใจพระพุทธเเจ้า28-9-53____41.54_____ดาวน์โหลด
09.ความเสื่อมและไม่เสื่อม 29-9-53___42.42_____ดาวน์โหลด
10.โสวจัสสตา ความว่าง่าย 29-9-53___43.35_____ดาวน์โหลด
11.เรื่องต้นอานันทโพธิ์ 1-10-53______42.58_____ดาวน์โหลด
12.ตปุสสะ-ภัลลิกอุบาสก 2-10-53____43.27_____ดาวน์โหลด
13.พรหมจรรย์10 อย่าง 3-10-53______49.53_____ดาวน์โหลด
14.การเห็นสมณเป็นมงคล4-10-53____42.40_____ดาวน์โหลด


เพื่อเผย แพร่เป็นธรรมทาน เท่านั้น ผู้ดาวน์โหลดสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

1 ความคิดเห็น: